Et bærende hovedtema i emnet er betydningen av å forstå, forklare og forandre. I det ligger at kurset skal gi deltakerne solid innsikt i å forstå og tilegne seg et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag, og kunne bruke dette i forsknings- og utviklingsarbeid, men også på selvstendig grunnlag kritisk vurdere andre forskningsbidrags metodiske tilnærming og analyse. 

Målet er å gi deltakerne kunnskap om sammenhenger mellom teori, data og ulike typer forskningsdesign, hvordan disse brukes i analyse av organisasjoner. Deltakerne skal også gis kunnskap om kvalitative og kvantitative datainnsamlingsmetoder, hvordan de kan kombineres og brukes, og hvilken betydning de har ved innsamling og bearbeiding og analyse av data.
Gjennom kurset skal deltakerne utvikle ferdigheter i å analysere organisasjoner og reformer ved bruk av anerkjente metoder, men også hvordan arbeid med organisering og reformer må basers på godt metodisk håndverk. 

Faglig omtale av kurset: Organisasjonsanalyse og metode (UiB)

Planlagte samlinger høsten 2024:
•    Bergen:  12. - 14. august 2024 
•    Sørmarka:  25. - 27. september 2024  
•    Bergen:  30. oktober - 1. november 2024 

Kurset er fordelt på disse 3 samlingene. Mellom samlingene forutsettes det individuelt arbeid og obligatorisk gruppearbeid. Kurset avsluttes med hjemmeeksamen.

Rett til permisjon etter Hovedavtalen i staten § 38 (tillitsvalgte) eller § 39 (medlemmer), eller Hovedavtalen i Spekter § 52 (tillitsvalgte) og § 26 (medlemmer). 

Eventuelle spørsmål rettes til Merethe Engstrøm, 41 20 96 77 - merethe.engstrom@lostat.no, eller faglig ansvarlig ved Universitetet i Bergen, Dag Runar Jacobsen, 55 58 86 09 - dag.jacobsen@uib.no

SØKNADSFRIST: Fredag 10. mai 2024

Søknad om kursplass sendes innen oppgitt søknadsfrist: Lagre skjemaet på egen maskin og send skjemaet som vedlegg på e-post til evelyn.schei@lostat.no . 

Kontaktperson, søknader og opptak: Evelyn Schei, 93 02 61 62 eller evelyn.schei@lostat.no.

Hør hva tidligere deltakere sier om kurstilbudet: