LO Stat viktigste oppgave er å forhandle lønn og rettigheter på vegne av forbundenes medlemmer i staten og Spekter. Vedtektene sier at LO Stats skal «virke for medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske fellesinteresser». LO Stat skal dermed forsvare forbund og medlemmers interesser og rettigheter på alle plan. Inkludert å sikre en offentlig sektor som underbygger velferdsstaten, med likeverdige offentlige tilbud og levekårfor alle. Derfor engasjerer LO Stat seg også politisk. Logikken bak dette er at den politiske utviklinga i samfunnet er av helt avgjørende betydning for medlemmene.

Spekter

Spekter er en arbeidsgiverforening for virksomheter fra både offentlig og privat sektor. Spekter organiserer vel 200 virksomheter med til sammen rundt 220 000 ansatte, og er dermed Norges tredje største arbeidsgiverforening, etter NHO og KS. I tariffsammenheng er Spekter inndelt i 13 overenskomstområder. For LO Stat er Spekter det største avtaleområdet med 52.000 medlemmer fra 13 LO-forbund.

Staten

Staten består av statsforvaltningen, med departementer og tilhørende etater. Mens departementene har tilhold i hovedstaden, finnes statlige forvaltnings- og tilsynsorganer i alle deler av landet. Noen av dem er også til stede i alle landsdeler eller fylker, eksempelvis NAV og Statens vegvesen. LO Stat forhandler med Staten ved Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD). Statens personaldirektør er den direkte forhandlingsmotpart. Hovedavtalen i staten, og hovedtariffavtalen, inngås formelt mellom Staten og LO Stat. Også en rekke særavtaler, blant annet reiseavtalen for innland og utland forhandles her. 

Kurs

LO Stat har en viktig funksjon innen skolering av tillitsvalgte og medlemmer i tilsluttede forbund. Kunnskap om avtaleverk og kompetanse i forhandlinger, så vel som forståelse for samfunnsstrukturer og samfunnsutvikling, er vesentlig for å kunne løse sitt oppdrag for medlemmene og sitt samfunnsoppdrag. For å fremme kunnskap driver LO Stat opplysnings- og studievirksomhet, og tilbyr kurs både sentralt og i regionene. Særlig viktig er opplæring om hovedavtalene, både for å bedre kunnskapen om avtaleverket og forståelsen for samarbeid og medbestemmelse.

I alle landsdeler

LO Stat finnes i alle landsdeler. LO Stat er til daglig representert av valgte distriktssekretærer, ved i alt sju distriktskontor. Her koordineres LO Stats virksomhet lokalt, inklusive tilrettelegging av kursvirksomhet. I hvert fylke har LO Stat et fylkesutvalg, som er et bindeledd mellom forbundene lokalt og LO Stat sentralt. Hovedoppgavene er å drive samfunnsrettet aktivitet, samt å bistå forbundene lokalt, blant annet med kurs- og opplysningsvirksomhet. Alle forbund tilsluttet LO Stat kan være medlemmer av fylkesutvalget.

Stiftet i 1939

LO Stats forløper ble opprettet 13. september 1939. Da gikk fem LO-forbund sammen og dannet Statstjenestemannskartellet. I 1951 etablerte organisasjonen eget kontor, i Folkets hus på Youngstorget. I 1981 sto Statstilsattes hus i Møllergata i Oslo ferdig, og Statstjenestemannskartellet flyttet dit. 1. januar 1996 ble navnet endret fra Statstjenestemannskartellet til LO Stat.