Reformer og omstilling av offentlig sektor har blitt en selvstendig måte å drive politikk på i dagens samfunn, og legger føringer og premisser for hvordan offentlig politikk utformes, vedtas og iverksettes.
Kurset fokuserer på reformer i offentlig sektor, og hvordan reformer kan analyseres og forstås.

Styringsutfordringer i offentlig sektor vil bli satt i en større og mer overordnet kontekst i lys av ulike forvaltningspolitiske reformalternativer. Kurset ser også på hvordan reformer skapes, hvordan de virker og hvilke konsekvenser ulike organisasjonsløsninger har for politiske beslutninger og gode demokratiske prosesser i moderne velferdsstater
Målet er å gi deltakerne kunnskap om og tilnærminger til organisasjonsteori som et alternativ til den økonomisk-instrumentelle forståelsen av reformer og omstilling i offentlig sektor, både når det gjelder modellene bak reformene, prosessene, resultatene og neste generasjons reformer. Det skal også gi innsikt i, og oppdatert kunnskap om demokratiske utfordringer og muligheter som ligger i moderniserings- og fornyingsarbeidet i offentlig sektor.
Gjennom kurset skal deltakerne utvikle ferdigheter til å kunne analysere og diskutere sentrale problemstillinger ved bruk av teoretiske perspektiv i tilnærmingen til komplekse reformprosesser. I tillegg skal deltakerne kunne undersøke, sammenligne, og være kritisk til informasjon og ulike teoretiske perspektiv, og bidra med kunnskapsbaserte løsninger av konkrete organisasjonsproblemer. 

Faglig omtale av kurset: Reformanalyse og reformarbeid (UiB)

Planlagte samlinger våren 2024:

•    Bergen: 10. - 12. januar 2024
•    Sørmarka: 26. - 28. februar 2024
•    Sørmarka: 22. - 24. april 2024

Kurset er fordelt på disse 3 samlingene. Mellom samlingene forutsettes det individuelt arbeid og obligatorisk gruppearbeid. Kurset avsluttes med hjemmeeksamen.

Rett til permisjon etter Hovedavtalen i staten § 38 (tillitsvalgte) eller § 39 (medlemmer), eller Hovedavtalen i Spekter § 52 (tillitsvalgte) og § 26 (medlemmer). 

Eventuelle spørsmål rettes til Merethe Engstrøm, 41 20 96 77 - merethe.engstrom@lostat.no, eller faglig ansvarlig ved Universitetet i Bergen, Dag Runar Jacobsen, 55 58 86 09 - dag.jacobsen@uib.no

SØKNADSFRIST: Fredag 24. november 2023

Søknad om kursplass sendes innen oppgitt søknadsfrist: Lagre skjemaet på egen maskin og send skjemaet som vedlegg på e-post til evelyn.schei@lostat.no . 

Hør hva tidligere deltakere sier om kurstilbudet:

 

 

Kontaktperson, søknader og opptak: Evelyn Schei Tautra, 93 02 61 62 eller evelyn.schei@lostat.no.