Målet er å gi studenten innsikt i, og praktisk erfaring med utforming av forskningsdesign, med vekt på sammenhengen mellom problemstilling, teoretiske perspektiv, metodisk tilnærming og datagrunnlag. 

Semesteret skal legge grunnen for det videre arbeidet med masteroppgaven gjennom å: 

  • formulere forskingsproblem/problemstilling, 
  • identifisere og beskrive relevant teori og litteratur, 
  • identifisere relevante datakilder og datainnsamlingsmetode,
  • diskutere vilkår for generalisering

Hovedaktiviteten for studentene er utformingen av egen prosjektskisse. Skissene skal initieres, presenteres, kommenteres og diskuteres på samlinger. Studentene skal levere en endelig prosjektskisse i slutten av semesteret. Studentene får veiledning tilknyttet prosjektskissen. 

SE OGSÅ: (UiB) Faglig omtale av studiet – lenke kommer

Planlagte samlinger våren 2023:

Bergen:    Januar 2023 
Sørmarka:    April 2023  

Mellom samlingene forutsettes det individuelt og obligatorisk arbeid.

Rammebetingelser:

  • Studiet fyller ikke kravene til organisasjonsfaglige kurs, og hjemler derfor ikke rett til tjenestefri etter hovedavtalene i staten og Spekter. Deltakere kan søke permisjon etter § 9-11 i Statens personalhåndbok, eller tilsvarende administrative bestemmelser i Spektervirksomhetene. Alternativt må deltakere påregne å bruke avspasering eller ferie i tilknytning til samlinger og egenarbeid. 
  • Utgifter i forbindelse med reise og opphold til samlinger dekkes av LO Stat.
  • Studenten må selv betale semesteravgift og utgifter til faglig litteratur.