§ 1. Formål

LO Stat har til formål å:

 1. virke for medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske fellesinteresser i samsvar med Landsorganisasjonen, LOs, vedtekter og retningslinjer.

 2. fremme samarbeidet mellom forbundene og yte dem bistand.

 3. virke som hovedsammenslutning/forhandlingssammenslutning for forbundene i samsvar med tvistelovgivningen, og øvrige lover og avtaleverk.

 4. samle og bearbeide opplysninger om virksomheten i de forskjellige grenene innen LO Stats organisasjonsområde.
  - vurdere og fremme forslag i generelle personalpolitiske saker.
  - utarbeide statistisk materiell av betydning for medlemmene.
  - foreta undersøkelser og beregninger om lønns- og arbeidsforhold i arbeids- og næringslivet generelt.
  - gi tillitsvalgte/medlemmer i forbundene opplæring og informasjon om saker som har betydning for deres verv.
   

§2. Medlemskap

LO Stat kan ta opp som medlemmer forbund som er tilsluttet LO, og som organiserer:
a) arbeidstakere i staten,
b) arbeidstakere i Spekter-virksomheter,
c) arbeidstakere som lønnes etter statens lønnsregulativ, eller som får sine lønns- og arbeidsvilkår regulert i samsvar med den regulering som skjer i Hovedtariffavtalen i staten,
d) kommunale/fylkeskommunale arbeidstakere,
e) arbeidstakere i organisasjonsområder tildelt av LO.

Styret treffer vedtak om opptaking av nye medlemmer i LO Stat. Slikt vedtak kan ankes til LO Stats representantskap, enten av et mindretall i styret som er uenig i vedtaket, av det forbund som vedtaket gjelder, eller av et forbund som er medlem av LO Stat. Anken må være satt fram innen fire uker etter at vedtaket er fattet. Representantskapets vedtak kan på samme måte ankes til LOs sekretariat. Anken må være satt fram innen fire uker fra representantskapets vedtak ble fattet. Sekretariatet treffer avgjørelse i saken, jf. LOs vedtekter § 2.

§3. LO Stats organer

LO Stats organer er:

 1. Representantskapet
 2. Styret
 3. Arbeidsutvalget
   

§4. Representantskapet

 1. Representantskapet er LO Stats høyeste myndighet.
  Det består av:
  a)  Representanter valgt av forbundene. Hvert av de tilsluttede forbund har rett til en representant for et medlemstall inntil 100, ytterligere en representant for et medlemstall inntil 1000 og ytterligere en representant for hvert påbegynt 1500 medlem. Ved beregning av antall representanter det enkelte forbund har krav på, teller bare de medlemmer som forbundet er tilmeldt LO Stat med.
  Representasjonen ajourføres ved årsskiftet hvert år, når medlemstallet for hvert forbund foreligger.
  b) Styrets medlemmer.
  c)   Dessuten møter disse:
  - en representant for de tilsatte i LO Stat, med tale- og forslagsrett i alle saker og stemmerett i saker som vedrører de tilsattes arbeidssituasjon, unntatt valg.
  - LO Stats fastlønte tillitsvalgte, med tale- og forslagsrett.
  - LO Stats distriktssekretærer, med tale- og forslagsrett.
  - to representanter oppnevnt av pensjonistkonferansen/Kontaktutvalget for pensjonister med tale- og forslagsrett.
  - LO Stats rådgiver, med talerett.
  - kontrollkomiteen, med talerett, og forslagsrett i saker den er pliktig til å uttale seg om etter vedtektene.
  - revisor eller den vedkommende utpeker, med talerett.
   
 2.  Ordinært representantskapsmøte holdes hvert fjerde år.
   
 3. På det ordinære representantskapsmøtet skal representantskapet:
  a)  Uttale seg om regnskap med revisjonsberetninger og årsberetninger for perioden.
  Kontrollkomiteens beretning for perioden skal følge med regnskapene og årsberetningene.
  b) Godkjenne årsmeldingene for perioden.
  c) Vedta eventuelle vedtektsendringer. Benkeforslag om vedtektsendringer kan ikke tas opp til behandling, uten at det har sammenheng med forslag som er satt fram på vanlig måte.
  d) Vedta LO Stats prinsipp- og handlingsprogram.
  e) Behandle andre aktuelle saker som er ført opp på dagsordenen.
  f) Velge leder og nestleder(e), som skal være fastlønte i LO Stat.
  g) Velge fastlønte tillitsvalgte ellers i LO Stats administrasjon og fastsette innbyrdes varamedlemsrekkefølge for leder og nestleder(e) i henholdsvis arbeidsutvalget, styret og representantskapet.
  h) Velge distriktssekretærer.
  i)  Velge medlemmer med vararepresentanter til arbeidsutvalget.
  j)    Velge kontrollkomité, som skal bestå av tre representanter med vararepresentanter. Disse kan ikke samtidig være medlemmer av styret.
  k)    Ved alle valg bør begge kjønn være representert med minst 40% og det bør om mulig være representanter med minoritetsbakgrunn. 
 4. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved valg er den valgt som har fått mer enn 50 prosent av de avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke med. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Ved andre gangs stemmelikhet foretas loddtrekning.
 5. Tid og sted for ordinært representantskapsmøte skal kunngjøres med minst seks måneders varsel. Foreløpig forslag til dagsorden skal vedlegges kunngjøringen. 
  Forslag som forbundene ønsker å få behandlet på representantskapsmøtet må være innsendt til styret senest fire måneder før møtet.
  Representantskapsmøtedokumentene med innstillinger fra styret sendes de tilsluttede forbundene slik at forbundene har mottatt dokumentene senest en måned før møtet. 
  Forbundene sender selv dokumentene videre til sine representanter.
 6. Ekstraordinært representantskapsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært representantskapsmøte skal innkalles når forbund som til sammen representerer minst 1/3 av LO Stats medlemstall krever det. I innkallingen til ekstraordinært representantskapsmøte skal angis hvilke saker som skal behandles. Andre saker enn de som er nevnt i innkallingen kan ikke tas under behandling på ekstraordinært representantskapsmøte.
 7. Forbundene betaler utgiftene for sine representanter ved møte i representantskapet.


§5. Styret

1.    LO Stats styre består av:
a) Representanter med vararepresentanter valgt av forbundene. Hvert av de tilsluttede forbund har rett til en representant for et medlemstall på inntil 6000, og ytterligere en representant for hvert påbegynt 6000 medlem. Ved beregning av antall medlemmer vises til § 4, punkt 1.
b)  Leder og nestleder(e) i LO Stat eller deres vararepresentanter, se § 4, pkt. 3g).
c)    En representant for LO eller dennes vararepresentant valgt av LO.

For øvrig møter:
d) Fastlønte tillitsvalgte i LO Stat, med tale- og forslagsrett.
e) Revisor eller den vedkommende utpeker, med talerett, når årsregnskap og årsberetning behandles.

Dessuten kan disse møte:
f) En representant for de ansatte i LO Stat, med tale- og forslagsrett i alle saker, og stemmerett i saker som vedrører de tilsattes arbeidssituasjon, unntatt valg. 
g) LO Stats rådgivere, med talerett.
h) Kontrollkomiteen, med talerett, og forslagsrett i de saker den plikter å uttale seg om etter vedtektene.

For at vedtak i styret skal være gyldig må minst halvparten av styrets medlemmer være til stede.    

2. Styret er LO Stats høyeste myndighet mellom representantskapsmøtene. Styret holder møter når arbeidsutvalget finner det påkrevd eller når et forbund krever det. Hvert forbund betaler utgiftene for sine representanter til møter og forhandlinger.

3. Styret skal:
a) innen utgangen av juni godkjenne foregående års regnskap og årsberetning. Kontrollkomiteens beretning for året skal følge med regnskapet og årsberetningen,
b) behandle og foreløpig godkjenne årsmeldingen for foregående kalenderår,
c) fastsette tid og sted og sende ut innkalling med foreløpig dagsorden til representantskapsmøtet,
d) velge valgkomité, vedtektskomité og prinsipprogramkomité i god tid før representantskapsmøtet avholdes,
e) behandle og fremme forslag til vedtak når det gjelder dagsorden, årsmeldinger, eventuelle vedtektsendringer, eventuelle forslag, samt påse at tidsfristen for utsendelse av dokumentene overholdes, jf.§ 4 pkt.5,
f) fastsette lønn for de tillitsvalgte og godtgjørelse til arbeidsutvalgets medlemmer,
g) i fall noen av arbeidsutvalgets medlemmer fratrer i perioden, foretar styret nyvalg for resten av perioden,
h) i fall noen av de fastlønte tillitsvalgte fratrer i perioden, vurderer styret behovet for nyvalg og foretar eventuelle valg,
i) i fall styret finner behov for det, kan det velges nye fastlønte tillitsvalgte utover antallet som er valgt på representantskapsmøtet,
j) håndtere tariff- og overenskomstforhandlinger etter reglene i § 9,
k) behandle og godkjenne eventuelle endringer i Mønstervedtekter for fylkesutvalg,
l) behandle og godkjenne eventuelle endringer i Retningslinjer for kontaktordning mellom styret i LO Stat og pensjonistene,
m) vedta informasjonsstrategi for LO Stat,
n) velge revisor,
o) for øvrig behandle og avgjøre saker som følge av at styret er LO Stats øverste myndighet mellom representantskapsmøtene.

4. Saker av administrativ art kan avgjøres av styret og er bindende for forbundene.

§6. Arbeidsutvalget

1. Arbeidsutvalget består av LO Stats leder og nestleder(e) eller deres vararepresentanter, jf.§ 4 pkt. 3g), sju medlemmer fra forbundene valgt av representantskapet med fire vararepresentanter som tiltrer arbeidsutvalget ved forfall i den rekkefølge representantskapet bestemmer. For øvrig møter fastlønte tillitsvalgte, med tale- og forslagsrett. 

Dessuten kan disse møte:
- en representant fra LO eller dennes vararepresentant valgt av LO, med tale- og forslagsrett.
- en representant eller dennes vararepresentant valgt av de tilsatte ved LO Stats kontor, med tale- og forslagsrett i alle saker, og stemmerett i saker som vedrører de tilsattes arbeidssituasjon, unntatt suppleringsvalg.
- LO Stats rådgivere, med talerett.
 
For at vedtak i arbeidsutvalget skal være gyldig, må minst fem av arbeidsutvalgets stemmeberettigede medlemmer være til stede.

2. Arbeidsutvalget forestår den daglige ledelse av LO Stats arbeid, fører tilsyn med administrasjonen og forbereder og innkaller til styremøter. Arbeidsutvalget foretar eventuelle endringer i Instruks for LO Stats distriktssekretærer, samt godkjenner eventuelle særskilte retningslinjer for de enkelte fylkesutvalg.
  Arbeidsutvalget oppnevner representanter til studierådet og godkjenner retningslinjer for studierådet.

3. Arbeidsutvalget skal avgi årsregnskap og årsberetning for foregående år i god tid, slik at dette kan behandles av styret innen utgangen av juni måned. 

Årsregnskap og årsberetning skal være underskrevet av samtlige av arbeidsutvalgets medlemmer. Har en som skal underskrive innvendinger mot årsregnskapet og årsberetning, skal vedkommende underskrive med påtegnet forbehold og gi nærmere redegjørelse i årsberetningen.

4. Arbeidsutvalget kan representere LO Stat ved møter og under forhandlinger.
    
5. Arbeidsutvalget tilsetter medarbeidere og behandler saker som er LO Stats definerte oppgaver. Ved uenighet i tilsettingssaker kan hvert enkelt medlem i arbeidsutvalget anke saken til styret for avgjørelse.

§7. LO Stats virksomhet

1. LO Stat skal i samarbeid med LO virke for å fremme de formål som er angitt i § 1. For å styrke dette arbeidet, skal LO Stat i samarbeid med LO virke for at arbeidstakere i stat, kommune og i virksomheter heleid, deleid eller finansiert av staten, slutter seg til LO.

2. Tilsluttede forbund skal sende sine årsmeldinger/årsrapporter, viktige sirkulærer og liknende til LO Stat. Inntrer det endringer i lønns- og arbeidsvilkårene eller etatenes/virksomhetenes særavtaler som kan ha interesser for andre tilsluttede forbund, skal LO Stat ha melding om dette.

3. LO Stat skal på oppfordring bistå de tilsluttede forbund under etats- og  virksomhetsforhandlinger og i saker som omfattes av LO Stats formål.

4. LO Stat skal følge utviklingen på arbeidsmarkedet og skal foreta utredninger og tilrettelegge statistisk materiale som kan være nyttig for forbundene i deres arbeid.

5. For å fremme opplysnings- og studievirksomheten skal LO Stat legge til rette studiemateriell i fellessaker forbundene har. I samarbeid med forbundene skal det søkes organisert utveksling av studiemateriell. LO Stat iverksetter studietiltak i emner av generell karakter for de tillitsvalgte/medlemmene i de tilsluttede forbund. I den utstrekning det er hensiktsmessig, og styret bestemmer det, samordner LO Stat forbundenes studie- og opplysningsvirksomhet, og forestår deler av denne.

§ 8. Fylkesutvalg

I fylkene skal det være fylkesutvalg. Dersom det er hensiktsmessig, og styret vedtar det, kan flere fylker slås sammen i et utvalg. Alle forbund som er tilsluttet LO Stat i det aktuelle området skal være medlemmer i utvalget og ha rett til å delta i utvalgets bestemmende organer.

Fylkesutvalget skal være bindeledd og et felles forum for forbundene lokalt og et hjelpeorgan for LO Stat.  Fylkesutvalget skal ha som hovedoppgave å bistå forbundene lokalt, drive kurs- og opplysningsvirksomhet og drive agitasjon og verving etter ønske og i samarbeid med lokale organisasjonsledd. 

Det foreligger egne mønstervedtekter for fylkesutvalgene.

§ 9. Tarifforhandlinger – lønnsspørsmål

1. Krav fra de tilsluttede forbund eller overfor disse om endringer i de alminnelige lønns- og arbeidsvilkår, skal behandles av LO Stat.

2. Gjelder kravene endringer i lønns- eller arbeidsvilkår som ikke har betydning eller konsekvenser for andre forbund i LO Stat, kan forbundet selv reise saken uten at den forelegges LO Stat.

3. Krav om endringer i lønns- og arbeidsvilkår, tarifforhold, eller lover og avtaler som gjelder arbeidstakere og pensjonister innenfor LO Stats organisasjonsområde, skal alltid behandles av LO Stats styre såfremt kravet direkte eller i sine konsekvenser kan få betydning for medlemmene i andre forbund i LO Stat.  LO Stat kan kreve å være representert under forhandlinger av denne art. Eventuelle dissenser forelegges for LO under sakens behandling.

4. Styret kan i forbindelse med tariffoppgjør oppnevne forhandlingsutvalg og angi behandlingsmåte og fullmakter for dette. Forhandlingsutvalg skal settes sammen slik at de berørte forbund sikres representativitet ut fra antall medlemmer i tariffområdet.

5. Vil et forbund eller LO Stat si opp eller sette fram krav om ny tariffavtale, må dette godkjennes av LOs sekretariat på forhånd.  Melding til Sekretariatet må vanlig gis én måned før kravet blir satt fram eller tariffavtalen sagt opp.

6. Forbundene eller LO Stat kan foreta plassoppsigelse når Sekretariatets godkjennelse er gitt.

7. Fører ikke forhandlig og mekling fram, og forbundene eller LO Stat vil sette arbeidsstans i verk, må Sekretariatet godkjenning innhentes.  Jf. for øvrig LOs vedtekter § 14.

8. Ved arbeidsstans vedtatt av LO Stats styre/forhandlingsutvalg, eller ved lockout, fastsetter styret størrelsen på og utbetalingstidspunktet for stønad til de medlemmer som omfattes av forholdet. Utgiftene i forbindelse med dette fordeles på LO Stats medlemsforbund etter det antall medlemmer som går inn under den tariffavtalen / det overenskomstområdet streiken gjelder.

9. Ved revisjon av eller inngåelse av ny hovedtariffavtale/overenskomst, skal saken som hovedregel sendes til uravstemning. Styrets/Forhandlingsutvalgets innstilling skal følge saken ved utsending til medlemmene. Ved slik avstemning skal en følge de avstemningsregler som er fastsatt i LOs vedtekter.

10. Styret/Forhandlingsutvalget skal godkjenne resultatet i forbindelse med revisjon av hovedtariffavtale/overenskomst i de tilfeller dette ikke avgjøres ved uravstemning blant de medlemmer som omfattes av avtalen eller av et ekstraordinært representantskapsmøte.  Ekstraordinært representantskapsmøte innkalles i tilfelle etter reglene i § 4 pkt.6.

§ 10.  Kontingent

Forbundene betaler en årskontingent til LO Stat for det antall medlemmer de er tilsluttet LO Stat med.  Årskontingenten fastsettes av representantskapet.  Kontingenten innbetales forskuddsvis.  Forbund som trer inn i første halvdel av kalenderåret, betaler for hele året på grunnlag av medlemstallet pr 1. januar samme år.  Forbund som trer inn i andre halvdel, betaler kontingent for et halvt år på grunnlag av medlemstallet pr 1. juli samme år.  Kontingenten pr. medlem er: 0,05 % av høyeste lønnstrinn i laveste alternativ i laveste lønnsramme i statsregulativet. Styret gis fullmakt til å foreta en tilpasning av beregningsgrunnlaget tilsvarende dagens nivå, dersom statsregulativet endres i perioden.

§ 11. Hovedkontor

LO Stat har sitt hovedkontor i Oslo. Kontoret ledes slik representantskapet til enhver tid fastsetter. Styret beslutter hvem som skal forplikte LO Stat, jf. § 5.

§12. Regnskap – revisjon – kontrollkomité

1.  Regnskap.
Styret skal påse at LO Stats midler til enhver tid anvendes på en sikker og forsvarlig måte, og at regnskapsføring og revisjon er i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

2.  Revisjon
Revisjon av LO Stats regnskaper utføres av statsautorisert revisor.
Revisor skal utføre sin revisjon i samsvar med god revisjonsskikk og for øvrig i samsvar med de retningslinjer som er fastlagt i LOs vedtekter og LO Stats valgte organer.         

LO Stats årsregnskaper og årsberetninger godkjennes av styret. Regnskapene for perioden framlegges for representantskapet til uttalelse. Revisor eller den vedkommende utpeker, plikter å være til stede for å avgi sin revisjonsberetning når regnskapene behandles i styret eller representantskapet.

2.  Kontrollkomité
Kontrollkomiteen er representantskapets/styrets kontrollorgan.
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med LO Stats virksomhet og påse at LO Stat følger lover og forskrifter, vedtekter og vedtak i de besluttende organer, samt vanlig organisasjonsmessig praksis.
Kontrollkomiteen kan til enhver tid forlange å få seg forelagt LO Stats protokoller og dokumenter, og kreve at tillitsvalgte og ansatte gir de opplysninger komiteen mener er nødvendig for at den skal kunne utføre sitt verv.
Kontrollkomiteen skal føre protokoll fra sine møter.
Kontrollkomiteen avgir årsberetning, og beretning for perioden til de organer som behandler årsberetning og regnskap.

§13. Tvister

Tvist om fortolkningen av disse vedtekter eller om noen av de tilsluttede forbunds rettigheter eller plikter etter disse, avgjøres av styret i LO Stat. Vedtaket kan ankes til representantskapet i LO Stat.

§14. Alminnelige bestemmelser

 1. Forbund som ønsker å tre ut av LO Stat må varsle dette 12 – tolv – måneder før utmelding trer i kraft.
 2. Oppløsning av LO Stat kan bare gjøres av representantskapet med 2/3 flertall etter at forslaget har vært til behandling i forbundene. Oppløses LO Stat, skal dets midler tilfalle forbundene.


§15. Endringer i vedtektene

    Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på representantskapsmøte etter at framleggene har vært behandlet av forbundene. Det kreves 2/3 flertall for å endre vedtektene.