Det norske samfunnet

Den grunnleggende ideen med velferdsstaten er trygghet, likeverd og velferd for alle i samfunnet, uavhengig av økonomisk evne, kjønn, kulturell bakgrunn, sosial status og bosted. Ideologier med fascistisk og rasistisk innhold må bekjempes.
Ressursene skal fordeles rettferdig og alle skal sikres mot følgene av arbeidsløshet og gis trygghet under sykdom og alderdom. 
Offentlig sektor har et særlig ansvar for å gå i spissen for en grønn omstilling. En satsing på å utvikle nye arbeidsplasser som tar i bruk ren energi vil være avgjørende for å skape et lavutslippssamfunn. For å skape arbeidsplasser som erstatning for de som blir borte i oljeindustrien, må det satses på ny og eksisterende kunnskap og kompetanse, i sektorer som havvind, bølgekraft, fossilfrie ferjer, skip og utstyr til fornybarindustrien.  Offentlig sektor må stille strengere miljøkrav både som byggherrer og innkjøpere, og følge opp disse.
Det finansielle grunnlaget for velferdsstaten er skatter og avgifter. Forvaltning og fordeling av offentlige midler baseres på politiske beslutninger i Stortinget.
Arbeid for alle er et overordnet mål. Fast tilknytning til arbeidsmarkedet er nøkkelen til å få del i velstandsutviklingen og sikrer den enkeltes frihet og selvstendighet. Full sysselsetting er en forutsetning for en rettferdig fordeling, samtidig som mulighetene for å finansiere velferdsstaten styrkes. LO Stat aksepterer ikke arbeidsledighet som et virkemiddel i den økonomiske politikken.
Innvandrere og flyktninger er en utsatt gruppe på arbeidsmarkedet, med blant annet lavere andel sysselsatte og høyere ledighet enn i samfunnet ellers. Både arbeidsgivere, fagbevegelsen og hver enkelt av oss må ta ansvar for å involvere mennesker med innvandrerbakgrunn i arbeidslivet og samfunnet. LO Stat skal arbeide for at flyktninger og asylsøkere får rett til arbeid og helsetjenester inntil fastsatt utreisedato, og at det i tråd med barnekonvensjonen legges større vekt på asylbarnas beste enn på innvandringsregulerende hensyn.
En offentlig sektor med tjenester av høy kvalitet som er tilgjengelig for alle, er en forutsetning for å skape et velferdssamfunn med likeverdige kår for alle. LO Stat vil forsvare og videreutvikle kollektive, universelle ordninger vi i dag har etablert og tilpasse dem nye utfordringer. Å gi markedet og kommersielle løsninger økt plass vil gi økt ulikhet og lavere effektivitet. Hensikten med offentlige tjenester er ikke å skape privat overskudd eller avkastning på innskutt kapital. Utskilling, privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av tilbud og tjenester gir mindre muligheter til demokratisk styring og kontroll over tjenestene.  LO Stat vil jobbe for at det ikke skal være mulig å ta ut profitt på offentlige finansierte velferdstjenester. 
Folketrygden skal fortsatt være en av bærebjelkene i velferdsstaten. Ytelsene må opp på et nivå som gjør det mulig å leve et fullverdig liv også for dem som ikke har tilleggspensjoner. Retten til ytelser fra folketrygden og tilgangen til velferdsordningene må omfatte alle og baseres på fellesskapets finansiering. 
Lik rett til utdanning er en sentral verdi i velferdsstaten. Denne retten må sikres gjennom styrking av det offentlige utdanningssystemet, og gjennom bedring i den offentlige studiefinansieringen.
Sosialhjelpen må være tilstrekkelig og forutsigbar for mottakerne. Innføring av en felles minstenorm og økning av satsen er nødvendig. Normen bør baseres på SIFOs satser. Inntektssikringen for dem som har varig behov må løses på annen måte enn sosialhjelp.
Skatteunndragelser og annen økonomisk kriminalitet fører til en urettmessig og uønsket fordeling av samfunnets ressurser som bidrar til å svekke fellesskapet. Økonomisk kriminalitet er også grunnlaget for sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og annen alvorlig kriminalitet. Kampen mot skatteunndragelser og annen økonomisk kriminalitet må styrkes med økt vekt på forpliktende samarbeid mellom offentlige etater. Norske myndigheter må snarest ta initiativ til en internasjonal konvensjon for å demme opp for den negative innvirkningen skatteparadiser har på nasjonal og internasjonal rettsorden og økonomi.
Tannhelsetjenester må inkluderes i det offentlig finansierte helsetilbudet.
LO Stat krever en aktiv norsk europapolitikk. Norge må benytte mulighetene for påvirkning fullt ut. Tidlig innsats i de politiske prosessene vil være påkrevet for å få gjennomslag. Dialog med arbeidslivets parter i forbindelse med innføring av EU-lovgivning i norsk rett er avgjørende. Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger. Vi kan ikke godta at norsk arbeidslivslovgivning og tariffpolitikk skal dikteres fra Brüssel eller at norske tariffkonflikter skal avgjøres av EFTA- og EU-domstolen. For å påvirke denne utviklingen og forhindre sosial dumping er det nødvendig med faglig samarbeid over landegrensene. ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må ha forrang foran EU/EØS-regler og EU/EØS-direktiver. 
LO Stat krever at norske selskap som opererer i utlandet, må legge norske standarder til grunn i forhold til arbeidstakernes rettigheter.

Offentlig sektor

LO Stat mener at det norske samfunnet trenger en sterk offentlig sektor. Viktige samfunnsoppgaver skal løses i offentlig regi. Offentlige midler skal brukes på innbyggerne og skal ikke bli til fortjeneste i private virksomheter. Offentlig sektor må styres i tråd med de folkevalgtes vedtak og på en slik måte at arbeidstakerne får reell medbestemmelse over egen arbeidssituasjon. Forvaltningen skal gjennomføre de politiske myndigheters beslutninger og samarbeidet mellom partene må utvikles slik at dette kan bidra til brukervennlig tjenesteyting med et godt arbeidsmiljø, god og ansvarlig ledelse, bedre resultatoppnåelse og et godt forhold til innbyggerne. Faste ansettelser skal være hovedregelen i arbeidslivet.
Offentlig sektor skal være underlagt politisk styring med basis i faglighet og tillit. Kunnskapen de ansatte besitter er offentlig sektors fremste ressurs og må tas bedre i bruk. Brukernes behov og ansattes erfaringer må være utgangspunktet for videreutvikling av tjenestene til innbyggerne og fornying av forvaltningen. Offentlig sektor skal utføre felles oppgaver og forvalte felles verdier i samfunnet, sikre offentlig innsyn, forutsigbarhet, rettssikkerhet, likebehandling og kontroll.
Det er viktig at styringsmåtene for offentlig sektor ikke bidrar til å redusere de folkevalgtes prioriteringsmulighet, og at de ikke svekker de ansattes rettigheter. Det er også vesentlig at styringssystemene ikke bidrar til markedstenkning i offentlig sektor og til konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester.
Velferdssamfunnet består av en velfungerende og sterk offentlig og privat sektor, og er avhengig av et godt samspill mellom dem. Hvis den offentlige sektoren svekkes, vil det ha stor negativ innvirkning på næringslivets muligheter og utvikling.
Internasjonalisering, økt konkurranse og den teknologiske utviklingen stiller store krav til omstilling. Mye av denne utviklingen kan styres dersom det er politisk vilje til det. LO Stat vil bidra positivt til nødvendig omstilling, men krever til gjengjeld at arbeidsgiver sørger for at omstilling skjer med trygghet for arbeidstakerne. Med fellesskolen som fundament blir forskning, utdanning og offentlig støttet kultur viktige områder for nasjonal kompetanseheving. Viktige tjenester som helse, omsorg, utdanning, sosial boligbygging, samferdsel, forsvar og justis er et samfunnsansvar, og må sikres en demokratisk styring.
LO Stat vil arbeide for hensiktsmessige organisasjons- og tilknytningsformer for statlige virksomheter slik at de både:

 • ivaretar behovet for samfunnsmessig styring
 • sikrer høy kvalitet på tjenestene
 • sikrer arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår.

I hel- og deleide offentlige bedrifter innenfor energi, infrastruktur og annen virksomhet av viktig samfunnsmessig betydning, vil LO Stat arbeide for å opprettholde eller øke den offentlige eierandelen.
En fortsatt sterk velferdsstat er avhengig av at markedskreftene tøyles og at høyresidens ønsker om å markedsbasere mest mulig av det offentlige tjenestetilbudet slås tilbake. En av de viktigste kreftene i denne kampen er fagbevegelsen.
Fagbevegelsen må sikres innflytelse over utviklingen. Dette skjer gjennom aktiv påvirkning av alle politiske partier. LO har et formalisert fagligpolitisk samarbeid med Arbeiderpartiet. LO Stat vil også samarbeide med andre politiske partier som deler våre grunnleggende holdninger i spørsmål om sysselsetting, fordelingspolitikk og utvikling av velferdsstaten. I politisk samarbeid må fagbevegelsen være pådriver og premissleverandør.
Medlemsforbundene er LO Stats viktigste støttespillere i arbeidet med å sikre innflytelse og påvirkning på utviklingen av forvaltningen. Gjennom høringsuttalelser, politisk påvirkning, fagligpolitisk arbeid og opplæring har de et stort ansvar for å delta i prosessen.
Statlige arbeidsplasser må opprettholdes og utvikles over hele landet. LO Stat mener flytting av etablerte arbeidsplasser og virksomheter må unngås. Om en virksomhet flytter arbeidsoppgaver til andre steder i landet, skal de ansatte gis mulighet til å arbeide med relevante arbeidsoppgaver på sitt nåværende arbeidssted.

Tariffpolitikk

LO Stat vil i de kommende tariffperioder føre en helhetlig tariffpolitikk med vesentlig vekt på hensynet til sysselsettingen, rettferdig fordeling og gode arbeidsvilkår.
I staten er det viktig å bevare den felles hovedtariffavtalen.
For å sikre en fordelingsmessig effekt av tariffoppgjørene må hoveddelen av lønnstilleggene tas ut som generelle tillegg.
Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn har minsket gjennom flere tariffoppgjør, men er fortsatt til stede. Kvinner får ofte dårligere uttelling lønnsmessig enn menn for likt og likeverdig arbeid, derfor må likelønnskampen stå sentralt. I den forbindelse er sentrale forhandlinger/føringer bedre egnet til å ivareta likelønnsperspektivet enn lokale forhandlinger og individuell lønnsfastsetting. LO Stat vil arbeide for en utjevning av lønnsforskjeller mellom manns- og kvinnerike yrker både gjennom tariffrevisjonene og andre målrettede tiltak. Tariffpolitikken må brukes aktivt for videreutvikling og innføring av sosiale reformer.
LO Stat vil gå inn for en arbeidstidsreform hvor det, innenfor kollektive avtaler, gis anledning til alternative valg mellom kortere daglig/ukentlig arbeidstid eller lengre ferie. Slik kan vi ivareta ulike gruppers behov.
LO Stat vil at deler av produktivitetsutviklingen tas ut i form av arbeidstidsforkortelser. Lavtlønte må løftes sammen med en gradvis nedtrapping av arbeidstiden for alle. Vi må stille krav til myndighetene både i rollen som arbeidsgiver, tilrettelegger og støttespiller i lokale forsøksordninger.
For å realisere retten til heltid må offentlig sektor ta tak i, og redusere omfanget av små stillinger i egen tjenesteproduksjon. Det bør foretas en gjennomgang av arbeidsmiljølovens bestemmelser med fokus på en rettighetsfesting av at ansettelser skal skje i heltidsstilling, og at deltid er unntaket fra denne hovedregelen.
Normalarbeidsdagen mellom kl. 0700 og kl. 1700 må beholdes.
LO Stat vil at offentlig ansatte også i framtiden skal ha en helhetlig pensjonsordning som sikrer en forutsigbar og god pensjon. Ordningen må være livsvarig og kjønns- og aldersnøytral både i opptjenings- og utbetalingstiden. Det må etableres ordninger som gir en reell mulighet for tidligpensjon fra 62 år (NTL)Ved innfasing av nye opptjeningsregler til alderspensjon i folketrygden vil LO Stat arbeide for at tilpasningen skjer slik at en også i framtiden vil kunne få en samlet pensjon på minst 66 % etter 30 års opptjeningstid. LO Stat skal arbeide for å utvide pensjonsgrunnlaget i Statens Pensjonskasse, Etablering av brede, kollektive  tariffestede pensjonsordninger i privat sektor er viktig for å få til gode samlende løsninger med kjønnsnøytrale premier, opptjening fra første krone, livslang utbetaling og overføring av pensjonsrettigheter på tvers av virksomheter.
Tilpasning av uføreordningen i Statens pensjonskasse til ny uføreordning i folketrygden gjennomføres slik at uføreytelsene i offentlig sektor ikke svekkes i forhold til nivået før 2015. Ytelsene må kompenseres fullt ut for skatteendringene som fulgte av ny uføreordning i folketrygden.
Endringer i særaldersgrensene i staten skal ikke skje ut fra generelle krav om å heve eller fjerne dem. Eventuelle endringer må baseres på endringer i stillingsinnhold og ny viten om stillingenes spesielle belastninger. Nivået på pensjonene for særaldersgrenser må sikres.

For å sikre pensjonsordningene skal LO Stat kreve at de tariffestes i Spekter-sektoren.
Utviklingen av informasjonsteknologi og framveksten av nye samarbeids- og ledelsesformer, har gjort det mulig å organisere en rekke oppgaver som fjernarbeid. LO Stat mener at slike arbeidsformer skal være frivillige og reguleres ved kollektive avtaler.
Samfunnet ønsker å stimulere til kompetanseoppbygging. Tariffpolitikken skal sikre rettferdig lønn i forhold til både utdanning og realkompetanse.
LO Stat vil arbeide for ordninger som gir arbeidstaker trygghet for lønns- og arbeidsvilkår. Solidaransvar må utvides og hovedentreprenører/oppdragsgivere må gjøres ansvarlig for at underentreprenører i hele oppdragskjeden følger eksisterende lov- og avtaleverk.
De tillitsvalgte må sikres bedre og lovfestet innsynsrett i lønns- og arbeidsforhold og arbeidsavtaler hos underleverandører, også i forhold til anbuds- og kontraktstildelingsfasen, for å avdekke forsøk på sosial dumping.
Tillitsvalgte må sikres bedre og lovfestet innsynsrett i lønns- og arbeidsforhold også for innleid arbeidskraft og solidaransvar må gjøres gjeldende for bedrifter som leier inn arbeidskraft.
Det må gjøres nødvendige endringer i lov og forskrifter om offentlige innkjøp, slik at de ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår samsvarer med gjeldende landsomfattende tariffavtale for bransjen. I tillegg skal det i samarbeid med LO, arbeides for bedre tjenestepensjonsrettigheter i privat sektor.
Etter- og videreutdanning er en viktig forutsetning for utvikling og fornyelse av offentlig sektor. Personalpolitikken må derfor utformes slik at den stimulerer tilsatte til å benytte rettigheter i forbindelse med etter- og videreutdanningsreformen (EVU). For å oppnå dette, vil LO Stat kreve at en god finansieringsordning blir tilrettelagt. Norge har lang tradisjon for et trepartssamarbeid for å løse utfordringer på arbeidsmarkedet. Det er nødvendig at både staten og arbeidsgiverne, i samarbeid med arbeidstakerne, bidrar for å få en helhetlig struktur på kompetanseutvikling. Et slikt samarbeid krever likeverdige parter som forplikter seg til å ta ansvar og finne løsninger for organisering og finansiering. Det er også viktig at arbeidsgiverne følger, og ikke motarbeider, gjeldende bestemmelser om EVU i arbeidsmiljøloven, hovedavtalene og overenskomster.

LO Stat vil arbeide for:

 • å ta ut hoveddelen av lønnstilleggene som generelle tillegg
 • å sikre lik lønn for likt og likeverdig arbeid og fjerne lønnsforskjeller som skyldes kjønn, tradisjoner eller status
 • at heltid skal være en rettighet
 • å sikre alle arbeidstakere rett til studiepermisjon med lønn, til egen kompetanseutvikling
 • å sikre at norsk lov og norske tariffavtaler skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid i Norge. Solidaransvar må gjøres gjeldende for bedrifter som leier inn arbeidskraft.
 • å motvirke sosial dumping
 • å sikre fedre (medforelder) selvstendige rettigheter til opptjening av foreldrepermisjon. Taket på 6 G som beregningsgrunnlag må heves.
 • at arbeidstakere med barn i skolepliktig alder kan avvikle minimum 3 uker ferie sammen med familien i skoleferien.

 

Medbestemmelse og bedriftsdemokrati

LO Stat mener den norske arbeidslivsmodellen med partssamarbeid, demokrati og medbestemmelse er av vesentlig betydning. Trepartssamarbeidet har vært sterkt medvirkende til at Norge topper FNs levekårs- og levestandardsundersøkelser. Den høye produktiviteten kan i stor grad tilskrives arbeidstakernes omstillingsvilje og omstillingsevne. Dette er blant annet et resultat av en velferdsstat som gir trygghet for arbeid og universelle offentlige velferdsordninger, og samtidig en sikkerhet for gode offentlige ordninger ved arbeidsløshet. Dette er ikke minst takket være fagbevegelsens innsats.
Ansattes medvirkning og organisasjonenes medbestemmelse er viktige grunnprinsipper i hovedavtalene. Hovedavtalene er et grunnleggende ledd i demokratisering av arbeidslivet. Det er viktig at de ansatte gis mulighet til å delta aktivt i slike prosesser og at de sikres reell medbestemmelse gjennom sine tillitsvalgte. I spørsmål om oppgaver skal settes ut av virksomheten, outsourcing, eller om det skal benyttes innleid arbeidskraft, er det spesielt viktig å sikre reell medbestemmelse.
En forutsetning for vellykket omstilling er at arbeidstakerne sikres medbestemmelse gjennom sine tillitsvalgte. Arbeidsgiveres angrep på lov- og avtaleverk må slås tilbake. Det er viktig at hovedavtalene forbedres og brukes aktivt av partene i arbeidslivet, og partene skal jevnlig evaluere om medbestemmelsen er ivaretatt.
Skolering og kunnskap er nøkkelord for å kunne øve innflytelse. Ved forhandlinger og drøftinger vil det være avgjørende at våre tillitsvalgte innehar den nødvendige kunnskap. Dette vil bidra til gjensidig respekt og forståelse mellom partene, som igjen vil øke samarbeidet og gi våre medlemmer bedre arbeidsplasser.
Særlig i virksomhetenes styrende organer er det viktig at de ansattes representanter innehar nødvendig kompetanse til å møte de nye utfordringene.
LO Stat ønsker å styrke fellesopplæringen om Hovedavtalene for å bedre kunnskapen om avtalene og bedre samarbeidet og medbestemmelse for ledelsen og de tillitsvalgte. En grundig regelmessig opplæring bør være obligatorisk i alle virksomheter.

LO Stat vil arbeide for:

 • at hovedavtalene styrkes og videreutvikles
 • å styrke de tillitsvalgtes rettigheter og mulighet til å utøve sine verv
 • å styrke kompetansen til ansattevalgte styremedlemmer

 

Helse, miljø og sikkerhet

LO Stat ønsker å bidra til utviklingen av et mer inkluderende arbeidsliv, og vil støtte opp om et systematisk arbeid for å gjøre arbeid til alle til en realitet. Trygghet, trivsel, tilrettelegging, tilhørighet, utviklingsmuligheter og en aktiv seniorpolitikk er sentrale byggeklosser i et slikt arbeid. IA-avtalen har hatt god effekt på sykefraværet i de virksomhetene som har sluttet seg til avtalen. IA-avtalen må videreføres med forsterket innsats for å inkludere flere yrkeshemmede i arbeidslivet, og få flere seniorer til å stå lenger i jobb. Arbeidstakere med behov for tilpasning av arbeidssituasjonen har fortsatt vanskeligheter med å komme inn i arbeidslivet, og eldre arbeidstakere støtes fortsatt ut. Dette har store konsekvenser for den enkeltes velferd.
LO Stat mener det er et nederlag for velferdsstaten at så mange mennesker som ønsker å delta i arbeidslivet blir henvist til offentlige stønadsordninger. De som vil og kan arbeide, skal få arbeid. Det er viktig at arbeidstakere beskyttes mot alle former for utstøting av arbeidslivet. I omstillingsprosesser må det tas spesielt hensyn til den enkelte arbeidstakers alder, evner og øvrige forutsetninger.
LO Stat vil arbeide for å styrke, videreutvikle og fornye de rettigheter og plikter som over tid er nedfelt i lov- og avtaleverk. Målet er å sikre at vernet om arbeidstakers helse, trygghet og velferd blir ivaretatt i et arbeidsliv i stadig raskere endring og hvor kravene til den enkelte arbeidstaker øker. En svekkelse av dette vernet vil få uheldige konsekvenser ikke bare for den enkelte arbeidstaker, men også for samfunnet og tredjeperson. LO Stat mener at det må bli avsatt tilstrekkelige ressurser slik at tilsynet med arbeidsmiljøet i virksomhetene kan bli så operativt at det får en preventiv virkning, også i forhold til det psykososiale arbeidsmiljøet.
Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet – HMS – på arbeidsplassene må gis høyere prioritet.
Arbeidstakere har krav på et arbeidsmiljø uten vold eller trusler om bruk av vold fra bruker, innsatte/domfelte eller andre. LO Stat mener bemanningen må være riktig dimensjonert og slik sammensatt at ingen føler utrygghet i arbeidssituasjonen.
Et sentralt grep i pensjonsreformen er å stimulere til økt yrkesaktivitet. Eldre arbeidstakere må motiveres, og deres arbeidsinnsats må verdsettes slik at den reelle pensjoneringsalderen øker. Samtidig må muligheten til å gå av med pensjon sikres for dem som ønsker det. Det må også bli enklere å kombinere arbeid og trygd. Alle angrep på sykelønnsordningen skal slås tilbake. LO Stat vil arbeide for å redusere sykefraværet og antall uførepensjonister, gjennom å arbeide for et arbeidsliv som hindrer utstøting og som tar i bruk arbeidstakere med behov for tilpasning av arbeidssituasjonen.
 
LO Stat vil arbeide for:

 • at bedriftshelsetjenesten styrkes og bygges videre ut til å gjelde alle arbeidstakere
 • at verneombudenes posisjon styrkes, også slik at de får ansvar og oppgaver i forhold til virksomhetens ytre miljø
 • at enda flere virksomheter slutter seg til IA-avtalen
 • endring av systemene og påvirkning av beslutningstakerne som bidrar til utstøting
 • å forsvare sikkerhetsnettet til de utstøtte arbeidstakerne
 • å styrke Arbeidstilsynets rolle slik at deres mulighet til direkte kontroll av arbeidsmiljøet på arbeidsplassene blir så god og hyppig at det motvirker arbeidsmiljøkriminalitet
 • at tillitsvalgte skal medvirke i etatens eller virksomhetens risikovurderinger
 • at grunnbemanningen er tilstrekkelig dimensjonert i forhold til oppgavene som skal utføres.

Personalpolitikk

Arbeidstakerne er virksomhetens viktigste ressurs. Et motivert personale med oppdatert kompetanse, gode lønns- og arbeidsvilkår og som føler trygghet i omstillingsprosesser, er en forutsetning for at virksomhetene skal lykkes. LO Stat vil ikke akseptere bruk av oppsigelser som virkemiddel, verken i forbindelse med omstilling eller effektivisering.
Personalpolitikken må videreutvikles og tilrettelegges slik at alle sikres kompetanseutvikling for å utføre jobben eller for å møte nødvendige omstillingskrav i forbindelse med organisasjonsendringer.
Det er LO Stats mål å oppnå reell likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet. Dette må gjenspeiles i tiltakene og personalpolitikken.
Arbeidslivet må organiseres på en slik måte at det ivaretar arbeidstakernes behov i ulike livsfaser.
Arbeidsgiverne må ivareta sitt ansvar for å tilrettelegge for tilsetting av innvandrere og sørge for at de får samme utviklingsmuligheter på arbeidsplassen. Staten som arbeidsgiver må ha et særlig ansvar i denne sammenheng.
Fast ansatte i heltidsstilling skal ikke erstattes med økt bruk av deltid og overtid. Når virksomheter i staten og Spekter benytter seg av innleid arbeidskraft, krever LO Stat at det bare benyttes virksomheter som har tariffavtale.
LO Stat ønsker en styrking av arbeidet med utdanning og opplæring i offentlig sektor. Det må bli bedre opplæring av både ledere og ansatte i offentlig sektors virkemåte og hvilke særskilte regler og lover som gjelder. Lederutdanningen er ofte tilpasset privat sektor, og må i større grad tilpasses offentlig sektor. Når offentlige virksomheter kjøper lederopplæring til sine medarbeidere bør det stilles krav om at undervisningen og pensum er tilpasset de regler og styringsmåter som kjennetegner offentlig sektor.
Vern om ytringsfrihet og rett til varsling er viktig for å motvirke korrupsjon. Dette er med å sikre at ansattes kompetanse bidrar til å utvikle og forbedre offentlig sektor. Bruk av formelle og uformelle virkemidler for å fremme lojalitet til arbeidsgiver på bekostning av retten til å ytre seg må motvirkes. 

LO Stat vil arbeide for:

 • å sikre at intensjonene i etter- og videreutdanningsreformen nedfelles i personalpolitikken
 • at bruken av overtid, engasjementer, midlertidige stillinger, ekstraarbeid og eksterne konsulenter reduseres til det strengt nødvendige
 • å oppnå lik kjønnsfordeling i lederstillinger
 • lærlinger og lærekandidater gis kvalitetssikret oppfølging, og at lærebedriftenes instruktører tilbys kompetanseheving.
 • å skaffe lærlingeplasser i alle virksomheter innenfor organisasjonsområdet

Informasjon

LO Stat skal ha en egen informasjonsstrategi med definerte mål. Strategien skal ha to hovedretninger, en ekstern og en intern. Den eksterne skal være rettet mot media, andre hovedorganisasjoner og samfunnet generelt, mens den interne skal være rettet mot medlemsforbund, medlemmer og ansatte/tillitsvalgte i LO Stat.
Studievirksomheten
Samfunnet og arbeidslivet er i stadig endring, og LO Stat skal ha en kontinuerlig prosess på oppdatering og utvikling av opplæringstilbud i samarbeid med forbundene og LO Kompetanse. Opplæringen skal gjøre tillitsvalgte, på alle nivåer i organisasjonene, i stand til å forvalte sine oppgaver.
LO Stat skal bidra til et helhetlig opplæringstilbud for tillitsvalgte og medlemmer i forbundene tilsluttet LO Stat.
Studievirksomheten i LO Stat skal støtte opp under organisasjonens målsetting og forbundenes behov.