Alle får et generelt tillegg på 13.650 kroner per år. Tilleggene er brutto og gis med virkning fra 1. april 2024. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

- Mange opplever trangere økonomi, og økt kjøpekraft er det viktigste i årets lønnsoppgjør, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Hun oppfordrer tillitsvalgte til også å prioritere lavlønn ute på virksomhetene i Spekter.

Oppgjøret er i tråd med frontfaget, det vil si lønnsoppgjøret i privat sektor mellom LO og NHO, som endte med en ramme på 5,2 prosent.

Frister for enighet på virksomhetene.

Nå starter lokale forhandlinger ute på virksomhetene. Unntaket er helsesektoren hvor det gjennomføres nye sentrale runder med oppstart 2. mai.

Frist for avslutning av de lokale forhandlingene er 3. mai. Unntaket er område 6 NRK hvor fristen er 25. april og område 1 hvor fristen er 8. mai. Behov for bistand varsles til de sentrale parter løpende. Frister for områdene 10, 11 og 13 avtales senere. Område 5 VY Buss forhandler sammen med Bussbransjeavtalen.

Arbeidshelse, etter- og videreutdanning.

Årets forhandlinger er et hovedoppgjør. I tillegg til penger, forhandles også tekster i avtalene.

I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO ble det avtalt å jobbe frem en kompetansereform for etter- og videreutdanning. LO Stat har krevd at de sentrale parter i felleskap finner løsninger på hvordan en slik reform kan innarbeides i Spekter-området.

Videre skal partene sammen jobbe for ordninger som kan sikre en god arbeidshelse gjennom hele yrkeslivet.

- Folk må jobbe lenger i årene som kommer, jeg er derfor glad for at Spekter er med på å jobbe med dette, sier Lise Olsen.

Bruk av kunstig intelligens.

Bruk av kunstig intelligens vil kunne gi innvirkning på arbeidsprosesser, personvern, endringer i ansvars- og oppgavefordeling og behov for kompetanseutvikling.

- Partene er enige om viktigheten av at tillitsvalgte involveres i tråd med hovedavtalens bestemmelser, og hvordan man gjennom de ansattes medvirkning og partssamarbeid mellom ledere og tillitsvalgte kan bidra til gode prosesser, sier Lise Olsen.

Hjemmekontor og fjernarbeid.

Bruk av hjemmekontor og fjernarbeid har fått større utbredelse de senere årene, og ansatte kan risikere ikke å få yrkesskadeerstatning ved ulykker på hjemmekontor.

- Vi er enig med Spekter om å be Arbeids- og inkluderingsdepartementet å se på bestemmelser om yrkesskadeforsikring for hjemmekontor og fjernarbeid, sier Lise Olsen.

LO Stat mener det er nødvendig å endre lovverket, for å likestille hjemmekontor og arbeidsplassen.

Om Spekterforhandlingene:

  • I tillegg til foretak som VY, Posten, Avinor og NRK, omfattes også kultursektoren, helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter av lønnsoppgjøret i Spekter.
  • Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. LO Stat og Spekter er blitt enige i de sentrale forhandlingene, den såkalte A-delen, som gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for de lokale forhandlingene (B-del).
  • I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling.
  • I helseforetakene gjennomføres egne landsomfattende forhandlingsrunder (A1 og A2).
  • Spekter er delt inn i 13 områder. Områdeinndelingen kan du se her.

Protokoll fra Spekter-forhandlingene (PDF, 1MB)