KMD og hovedsammenslutningene er enige om følgende midlertidige forhold vedrørende avregningsperioden, særavtalen del II, nr 3:

Fleksitidsavtalen punkt 3 inneholder bestemmelser om avregningsperioder for fleksitidstimer. Virksomhetene har mulighet til å avregne timeregnskapet ved ulike mellomrom, men avregningsperioden skal minimum være 6 måneder og maksimum 12 måneder. Virksomheter som har avregningstidspunkter i løpet av de nærmeste månedene, vil kunne få en situasjon der ansatte vil få strøket opparbeidet plusstid fordi det ikke er mulig å ta ut avspasering med bakgrunn i virksomhetens forhold, gitt den ekstraordinære situasjonen.

For å hindre sletting av plusstid i denne situasjonen, suspenderer de sentrale parter grensene for avregningsperiode, i første omgang frem til 31. august 2020, og oppfordrer de lokale parter til å finne gode løsninger som medfører at medarbeiderne får kompensert arbeidet tid, samtidig som virksomhetens behov hensyntas.
Det vises for øvrig til partenes avtale av 16. mars 2020, der kjernetiden i fleksitidsavtalen er vedtatt satt ut av kraft.
Protokollen er godkjent elektronisk og inneholder ikke signatur.