§ 1 Virkeområde og omfang

Avtalen gjelder for statlige arbeidstakere som er på oppdrag på petroleumsinnretninger, herunder innretninger under slep og fartøy tilknyttet petroleumsvirksomhet på norsk og andre nasjoners kontinentalsokkel.

Avtalen gjelder under opphold på innretning/fartøy og på reise mellom heliport/kai og innretning/fartøy. Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge kommer til anvendelse på reise frem til heliport/kai og reise fra heliport/kai.

Avtalen gjelder ikke når innretningen ligger ved kai, eller i ro ved land og det ikke kreves transport for å komme til og fra innretningen. 

§ 2 Satser 

1.    For oppdrag på hverdager, utbetales kr 1604 per døgn.
2.    For oppdrag på lørdager/søndager/helligdager/offentlige høytidsdager, utbetales kr 3205 per døgn.
3.    Satser i pkt 1 og pkt 2 beregnes fra avreisetidspunkt fra heliport/kai og til tilbakekomst til heliport/kai.
4.    Varer oppdraget 6 timer eller mer inn i nytt døgn, skal det regnes som et helt døgn.
5.    Det gis et kompensasjonstillegg på kr 467 per overnatting.
6.    I spesielle tilfeller kan det søkes KDD om forhøyet sats for pkt. 1 og 2


§ 3 Avspasering

1.    For arbeid på hverdager gis det 1 avspaseringsdag.

2.    For arbeid på lørdager/søndager/helligdager/offentlige høytidsdager gis det 1 ½ avspaseringsdag.

3.    Ved oppdrag uten overnatting, gis det ikke avspasering etter 1 og 2, men utbetales overtid etter HTA § 13 for arbeidet tid utover 8 timer.


§ 4 Regulering av satser

Det forhandles årlig om regulering av satsene i denne avtale med virkning fra 1. januar påfølgende år. 


§ 5 Avtaleperiode

Særavtalen gjelder fra og med 1. januar 2022 til og med 31. desember 2022.

Protokolltilførsel:

Partene vil fram til 31. desember 2022 gjennomgå avtalen med sikte på å klargjøre hva satsene i avtalen er ment å kompensere, omfanget av bruken av avtalen og forholdet til rammeforskriften.