§ 1 Virkeområde og omfang

1. Særavtalen gjelder tidsbegrensede økonomiske vilkår i Norge ved: 
a) endring av tjenestested på grunn av tjenesteoppdrag, hospitering/mobilitetsordning eller pålagt etter- og videreutdanning, 
b) tjenestereise/-oppdrag utover 28 dager på samme oppdragssted,
c) Endret tjenestested som følge av at hele eller deler av virksomheten flytter geografisk i forbindelse med omstilling.

2. Avtalen gjelder arbeidstakere med avtalt tjenestested/-distrikt. 
Unntatt er:
a) arbeidstakere som har stillinger hvor tjenestegjøring på forskjellige tjenestesteder inngår som et ledd i utdannelsen,
b) reservepersonell som har ambulerende tjeneste,
c) stillinger hvor tjeneste ved ulike tjenestesteder inngår som en del av den ordinære  tjenesten.

3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), eller den KMD gir fullmakt, kan fastsette andre bestemmelser/annen godtgjørelse enn de som fremgår av denne særavtale. Ved endring av bestemmelser/godtgjørelser, skal dette skje i samråd med hovedsammenslutningene.

§ 2 Definisjoner

Med tjenesteoppdrag menes reiser/oppdrag som pålegges av arbeidsgiver, og som medfører skifte av tjenestested.
Med hospitering/mobilitetsordning menes midlertidig tjeneste i opplærings-/kompetanse-/utviklingssammenheng.

§ 3 Skifte av tjenestested og bopel

1.    Dersom arbeidstaker beordres/pålegges tjeneste på nytt tjenestested/-distrikt og virksomheten sørger for kost og overnatting, skal arbeidstaker benytte dette. 
2.    Dersom virksomheten kun sørger for overnatting, utbetales sannsynliggjorte utgifter til kost med inntil kr 217 pr. dag, forutsatt at arbeidstaker må føre to husholdninger etter ankomsten til det nye tjenestestedet.
3.    Dersom virksomheten ikke sørger for overnatting og kost, og arbeidstaker må føre to husholdninger etter ankomsten til det nye tjenestestedet, gis følgende godtgjørelse: 
I de første 28 dagene dekkes utgifter til kost og overnatting etter Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands. 
Fra den 29. dagen og inntil to år dekkes:
   a)     Sannsynliggjorte utgifter til kost med inntil kr 217 pr. dag, 
   b)     Dokumenterte merutgifter til husleie med inntil kr  11 283 pr. måned. 
Medfører oppholdet særlige store utgifter (hotellopphold o.l.), kan virksomheten dekke     dokumenterte utgifter til kost og overnatting.
4.    Virksomheten dekker minimum en hjemreise hvert kvartal. 

§ 4 Skifte av tjenestested uten skifte av bopel

Virksomheten kan fastsette at arbeidstaker som beordres/pålegges tjeneste på nytt tjenestested /-distrikt og som blir boende på hjemstedet, i en overgangsperiode på inntil to år, kan få dekket:
a)    Sannsynliggjorte utgifter til reise mellom hjemsted og tjenestested med inntil kr. 3500,- pr. måned. 
b)    Sannsynliggjorte utgifter til kost med inntil kr 217 pr. arbeidsdag, forutsatt at arbeidstid og reisetid til sammen utgjør minst 10 timer. 
 

§ 5 Skifte av tjenestested etter søknad

Arbeidstaker som etter søknad flytter til nytt tjenestested, kan gis godtgjørelser etter denne særavtalen dersom vilkårene i denne avtalen er oppfylt, og det ellers er særlig grunn til å likestille forholdet med beordret /pålagt tjenesteoppdrag.
Dersom vilkårene ikke er tilstede, kan arbeidstakeren etter flytting fra sitt tidligere tjenestested få utbetalt et kompensasjonstillegg på kr 95,- pr. dag i inntil to år for føring av to husholdninger.
Arbeidstaker som på grunn av særlige forhold må bli boende på sitt hjemsted, kan i inntil to år få dekket reiseutgiftene mellom hjemsted og tjenestested.

§ 6 Fravær fra nytt tjenestested 

Arbeidstakeren opprettholder godtgjørelser som dekker løpende utgifter til husleie ved midlertidig fravær slik som ferie, sykdom, hjemreise mv.
Dekning av utgifter til kost eller kompensasjonstillegg bortfaller dersom det utbetales godtgjørelser etter «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands», eller tilsvarende bestemmelser.

§ 7 Utbetaling

Arbeidstakeren skal sende regning til arbeidsgiveren snarest og senest innen en måned etter utløpet av den måneden godtgjørelsene/utgiftene gjelder for, hvis ikke annet er bestemt.

§ 8 Reguleringsbestemmelser

Satsene forhandles årlig med virkning fra 1. januar påfølgende år.

§ 9 Avtaleperiode

Avtalen gjelder med virkning fra 1. januar 2021 til og med 31. desember 2022

Protokolltilførsel:

Partene er enige om å se begrepet "tjenestested" i sammenheng med det forestående partssammensatte arbeidet på reiseavtalene.