1. Hvem avtalen gjelder for

Avtalen gjelder for statsansatte som har sitt ordinære arbeid på land, og som midlertidig utfører tjeneste knyttet til sitt ordinære arbeide ombord på skip på tokt.

Andre statsansatte, herunder arbeidstakere som ansettes kun for toktet og ansatte i rekrutteringsstillinger, omfattes også av avtalen dersom de inngår i de ordinære vaktordningene på toktet.

2. Vaktordning

For å omfattes av avtalen, må en inngå i en vaktordning basert på 84 timer arbeidstid pr. uke og 12 timer arbeid pr. døgn. Arbeidet tid utover den fastsatte vaktordningen, skal være pålagt og attestert av toktleder.

3. Arbeidsgodtgjørelse

Arbeidstakere som deltar på tokt, skal gis en omforent arbeidsgodtgjørelse. Godtgjørelse utbetales fra det tidspunkt vaktordningen etableres og inntil det tidspunkt vaktordningen opphører. Arbeidsgodtgjørelsen skal være en kompensasjon for arbeid ut over ordinær arbeidstid, for arbeid om natten mv.

A. Arbeidsgodtgjørelse for tokt på hverdager er 2.006 kroner pr. døgn.

B. Arbeidsgodtgjørelse for tokt lørdager/søndager er 4.047 kroner pr. døgn.

C. Arbeid på helge- og høytidsdager kompenseres etter hovedtariffavtalen § 16.

D. Utbetaling av arbeidsgodtgjørelse er betinget av minst 12 timers fravær.

Overskytende døgn på 6 timer eller mer, regnes som helt døgn.

Når vaktordning ikke er etablert, gjelder hovedtariffavtalene del 3, fellesbestemmelsene.

Arbeidet tid utover den fastsatte vaktordningen skal kompenseres etter hovedtariffavtalene del 3, fellesbestemmelsene.

4. Avspasering

A. Hverdager: Det forutsettes avspasering med 4 timer pr. arbeidsdøgn for den tid vaktordningen er etablert.

B. Lørdag og søndag: Det forutsettes avspasering med 7 timer og 30 minutter (1 dag) pr. arbeidsdøgn for den tid vaktordningen er etablert.

C. Arbeidsgiver utarbeider avspaseringsplan etter drøfting med den enkelte arbeidstaker. Det er arbeidsgivers plikt å påse gjennomføring av planen.

D. Det kan maksimalt overføres 130 timer fra et kalenderår til et annet. Det som ikke er avspasert, eller kan overføres, skal komme til utbetaling.

E. Arbeidstakere som ikke kan avspasere opparbeidet tid, får utbetalt ordinær timelønn for denne.

5. Utgifter til kost og overnatting

A. Arbeidsgiver sørger for kost og overnatting på tokt.

B. I de tilfeller der arbeidsgiver ikke sørger for kost, dekkes utgifter til måltider etter den til enhver tid gjeldende sats i § 9 punkt 1 i Særavtale om dekning av utgifter til reiser og kost innenlands.

C. Overnattingen må ha tilfredsstillende standard i forhold til reisens art. Om overnattingen skal anses for ha tilfredsstillende standard, drøftes mellom de lokale parter i forkant av toktet.
Der arbeidsgiver ikke sørger for overnatting med tilfredsstillende standard, utbetales en kompensasjon tilsvarende den til enhver tid gjeldende sats i § 10, punkt 2 i Særavtale om dekning av utgifter til reiser og kost innenlands. Kompensasjonen skal utbetales fra første toktdøgn.

D. I de tilfelle det under toktet er nødvendig med overnatting på land, dekkes utgifter til kost etter Særavtale om dekning av utgifter til reiser og kost innenlands eller etter Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge.
Under reise til og fra utgangspunkt/endepunkt for toktet dekkes utgifter til kost etter disse særavtalenes bestemmelser.
I de tilfeller den statsansatte selv må betale overnattingen, refunderes dokumenterte utgifter etter § 10 i Særavtale om dekning av utgifter til reiser og kost innenlands og etter § 9 i Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge.

6. Særlige bestemmelser

A. Hvis fartøyet under tokt blir liggende ved kai i mer enn:

  • 24 timer på grunn av dårlig vær eller
  • 12 timer på grunn av utstyrsfeil eller skader mv. eller
  • 6 timer på grunn av skifte av mannskap og vaktordningen av den grunn opphører,
    utbetales ikke arbeidsgodtgjørelse, men godtgjørelse etter hovedtariffavtalene del 3, fellesbestemmelsene.

B. Hvis fartøyet under tokt blir liggende til havs på grunn av dårlig vær mv., opprettholdes vaktordningen.

C. Ved enighet kan partene lokalt avtale annen godtgjørelse enn det som følger av punktene 3 A og B og 4 A og B, for visse særoppdrag, avvikende arbeidstidsordninger og oppdrag av inntil syv dagers varighet.

7. Forsikring

For erstatning for skade på eller tap av reisegods, vises det til kgl.res. av 27. oktober 2017 om erstatning til ansatte i staten ved skade på eller tap av private eiendeler i forbindelse med tjenesten.
Under toktets varighet, svarer staten for en erstatningssum av inntil 15 ganger folketrygdens
grunnbeløp ved død eller invaliditet som følge av ulykke.

8. Regulering av satser

Det forhandles årlig om regulering av satsene under punkt 3A og 3B med virkning fra 1. januar påfølgende år.

9. Avtaleperiode

Avtalen gjelder med virkning fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2022.