1. Statsansatte i utlandet gis en ulykkesforsikringsdekning2 på inntil 30 G ved død eller medisinsk invaliditet. For stasjonerte statsansatte gjelder forsikringen også på ferie, med unntak av ferie i Norge.
  I de tilfeller hvor eventuell skade har årsakssammenheng med terrorhandlinger, væpnet konflikt, naturkatastrofer eller kriminalitet, økes forsikringsdekningen for statsansatte til inntil 65 G ved død eller ved ervervsmessig uførhet.
 2. Statsansatte som oppholder seg i eller er på tjenestereise i områder der det er internasjonale operasjoner, gis en forsikringsdekning på inntil 65 G ved død og ervervsmessig uførhet. Vilkårene følger av protokoll av 15. november 2017 (INTOPS-avtalen).
  Utsendte team for katastrofeoppdrag i utlandet tilstås en forsikringsdekning på samme vilkår.
 3. For statsansatte på tjenestereise vil ved fravik fra godkjent reiserute grunnet Erstatningsutbetaling til etterlatte gis etter prinsippene i HTA § 24 nr. 6, bokstavene     A, B og C eller § 23 nr. 2 bokstav D.3
  Erstatningen kan avkortes dersom arbeidstakeren har utvist grov uaktsomhet.
 4. I tilfelle andre forsikringsordninger kommer til anvendelse hvor staten er   selvassurandør, ytes erstatning etter den ordning som gir høyest utbetaling. Dersom reisen er betalt med kredittkort som utløser forsikring og arbeidsgiver har betalt årsavgiften, utbetales erstatning etter denne forsikring. Dersom erstatningen etter denne særavtale er høyere enn den kredittkortbaserte forsikringen, utbetales kun differansen.
 5. Ved opphold utenfor EØS-området dekker den enkelte virksomhet nødvendige utgifter til behandling av sykdom og/eller skade på reise for statens regning, samt dokumenterte utgifter til eventuell hjemtransport som ikke dekkes av folketrygden eller andre ordninger, herunder reiseforsikring i kredittkort.
 6. Avtalen gjelder med virkning fra og med 1. desember 2021 til og med 31. desember 2023.