Se også: Kost-satser gjeldende fra 01.01.2024

§ 1 Virkeområde og omfang

1.    Særavtalen gjelder for arbeidstakere som reiser i oppdrag eller i tjeneste for statens regning utenfor Norge.

2.    Hvis sammenhengende opphold på samme oppdragssted varer utover 28 døgn, skal satsene for kost reduseres med 25 % fra og med det 29. døgnet. 
 
3.    Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) kan, i samråd med hovedsammenslutningene, fastsette andre bestemmelser eller godtgjørelser enn de som framgår av denne særavtale. 


§ 2 Definisjoner

1.    Reise: Pålagt eller godkjent reise.
2.    Oppdragssted: Område som kan dekkes med utgangspunkt fra samme overnattingssted. Det kan forekomme flere oppdragssteder på en reise. 
3.    Døgn: Med døgn menes 24 timer regnet fra det klokkeslett reisen begynner.
4.    Utgangs- og endepunkt for reisen: Det sted, arbeidssted eller bopel, hvor reisen begynner eller slutter. 


§ 3 Generelt

Ut fra klimahensyn skal nødvendigheten av en reise alltid vurderes før den foretas. Reisen skal etter en samlet vurdering foretas på den for staten hurtigste, rimeligste og mest miljøvennlige måte, så langt dette er forenlig med en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen. 

2. Arbeidstaker skal benytte arbeidsgivers inngåtte rabattordninger i forbindelse med reisen så langt det er mulig. 


§ 4 Rutegående transportmidler

Ved bruk av rutegående transportmidler skal utgifter til rutefly, beste klasse tog og skip dokumenteres. Øvrige utgifter til rutegående transportmidler dekkes uten dokumentasjon.


§ 5 Ikke-rutegående transportmidler

Det må redegjøres for årsaken til at ikke-rutegående transportmidler benyttes (drosje og andre leide fremkomstmidler mv.). Utgiftene må dokumenteres.


§ 6 Bruk av egen bil

Det skal innhentes godkjenning fra arbeidsgiver dersom egen bil skal benyttes som transportmiddel på reisen.

Bruk av egen bil godtgjøres tilsvarende satsene i Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands § 6.


§ 7 Dekning av andre utgifter

I tillegg til utgifter som dekkes etter §§ 4-6, refunderes andre nødvendige utgifter i forbindelse med reisen. Utgiftene må dokumenteres. 


§ 8 Utgifter til kost

1.    a)    For reiser som varer mer enn ett døgn, dekkes udokumenterte utgifter til kost etter de kostsatser for vedkommende land som er oppført i vedlegg 1.

b) For reiser fra og med 6 timer og inntil 12 timer tur/retur dekkes 50 % av kostsatsen for vedkommende land.

c) For reiser fra og med 12 timer tur/retur dekkes full kost for vedkommende land.

d) For reiser som varer utover hele døgn dekkes kost etter b) eller c). 

Dersom reisen foretas gjennom flere land i løpet av et døgn, beregnes kost for det land hvor arbeidstakeren oppholdt seg lengst.

Dersom enkeltmåltider er dekket av andre enn arbeidstaker selv, foretas det måltidstrekk tilsvarende 20 % for frokost, 30 % for lunsj og 50 % for middag av den aktuelle satsen som tilstås. Det foretas også måltidstrekk dersom kost er inkludert i billettutgiftene. 

2.    Dersom særlige grunner tilsier det, dekkes utgifter til kost etter regning for den enkelte reise. 


§ 9 Utgifter til overnatting

Overnatting på hotell og lignende dekkes etter regning. Arbeidsgiver må sørge for at overnattingsstedet tilfredsstiller nødvendige krav til sikkerhet, kommunikasjon og komfort innenfor en forsvarlig kostnadsramme og tilgjengelige overnattingsmuligheter på stedet.


§ 10 Dagopphold

Ved tjenstlig behov eller i påvente av transport, dekkes dokumenterte utgifter til dagopphold på minst 6 timer på hotell eller lignende.

  
§ 11 Reisetid

Reisetid utenom ordinær arbeidstid og på frilørdag, søn- og helgedager, kompenseres time for time (1:1).  Beregnet reisetid gis som hovedregel som fritid, men kan etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker utbetales med timelønn.

Bestemmelsen omfatter ikke arbeidstaker i ledende stilling eller i særlig uavhengig stilling eller som har særskilt kompensasjon for reisetid. Det fastsettes ved lokale særavtaler hvilke arbeidstakere dette gjelder.


§ 12 Kompensasjonstillegg

Det gis et kompensasjonstillegg på kr 614 pr. døgn utover 12 timer.


§ 13 Forsikring

1. For skade på eller tap av ordinært reisegods til personlig bruk, erstattes et sannsynliggjort tap. Erstatningssøknad avgjøres og utbetales av den enkelte arbeidsgiver. Ved vurderingen av om det økonomiske tap helt eller delvis skal dekkes, tas særlig hensyn til om den reisende har utvist alminnelig aktsomhet. Se for øvrig kgl. res. av 1. januar 2018.

2. For erstatning ved reiseulykke vises det til særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet.

§ 14 Kredittkort

1. Arbeidsgiver kan dekke årsavgift for kredittkort ut fra tjenstlige behov.

2. Gebyr ved bruk av kredittkort dekkes mot dokumentasjon for tjenesterelevant veksling eller betaling. 


§ 15 Reiseregning

1. Reiseregning sendes arbeidsgiver snarest.

2. Alle utlegg føres opp i den valuta de er betalt i. Ved omregning til norske kroner benyttes valutakursen på betalings-/vekslingstidspunktet da reisen fant sted. 

3. Det kan gis forskudd til dekning av utgifter på reisen. Nytt forskudd skal i alminnelighet ikke gis før forskudd fra tidligere reiser er gjort opp. Forskudd kan kreves tilbakebetalt dersom reiseregning ikke blir gjort opp innen avtalt frist. Dette gjøres gjennom avtale om trekk i lønn. 


§ 16 Reguleringsbestemmelser

Satsene forhandles årlig med virkning fra og med 1. januar påfølgende år. 


§ 17 Avtaleperiode 

Avtalen gjelder fra 1. januar 2022 til desember 2024.