§ 1 Virkeområde

For statsansatte gjelder ferieloven og hovedtariffavtalen del 6 om avtalefestet ferie med tilpasninger i denne særavtale.

§ 2 Feriefritid

Det skal inngås skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om avvikling av forskuddsferie inntil 12 virkedager og overføring av uavviklede feriedager, jf. ferieloven § 7 nr. 3 og hovedtariffavtalen pkt. 6 nr. 10.

§ 3 Beregning av feriepenger

Den alminnelige satsen for feriepenger er 12% av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 år forhøyes prosentsatsen med 2,3 prosentpoeng, jf. ferieloven § 10 nr. 3.

Dersom en statsansatt har rett til lønn etter lov eller tariffavtale under permisjon eller annet fravær, tjener vedkommende opp rett til feriepenger for samme tidsrom etter ferieloven § 10 nr. 4 og 5.

§ 4 Utbetaling av feriepenger

Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver i opptjeningsåret, utbetales i juni måned i ferieåret. I feriepengene skal det gjøres fradrag for lønn for vanlig arbeidstid i fem uker, men for seks uker for arbeidstaker over 60 år med rett til ekstraferie etter ferieloven § 5 nr. 2. Ved beregningen av fradraget skal det legges til grunn lønn pr. juni måned i ferieåret. Lønn, jf. HTA § 2 nr. 1, jf. nr. 2, utbetales når ferien avvikles.

I sluttoppgjøret utbetales feriepenger som hovedregel ved fratreden. Det kan inngås individuell avtale om at feriepengene utbetales i ferieåret.

Sluttoppgjør utbetales også ved overgang til stilling i en annen statlig virksomhet.

§ 5 Avtaleperiode

Avtalen videreføres uendret og gis virkning fra 1. januar 2024 til og med 31. desember 2026.