Avtalen trer i kraft 1. januar 2020 og gjelder til og med 31. desember 2020. Partene er enige om at ved utløpet av avtaleperioden, inngås ny avtale lokalt. 

I. Innledning

Bakgrunnen for beredskapsordningen er Stortingsmelding nr. 37 (2004-2005). Som et ledd i Politidirektoratets beredskap for ekstraordinære hendelser og kriser i utlandet som berører nordmenn eller norske interesser, skal polititjenestemenn delta i Utenriksdepartementets beredskapsordning. Beredskapsordningen krever at det personell som inngår i denne, og som har beredskap i henhold til oppsatt beredskapsplan, skal være utrykningsklare i løpet av 5 timer, jf. punkt 6.1 i Stortingsmeldingen. Deltakelse i beredskapsordningen er basert på frivillighet. Kontraktsperioden skal som hovedregel være på to år, med mindre særlige forhold tilsier at arbeidstakeren binder seg for et kortere tidsrom. I arbeidsavtalen skal det vises til denne særavtale.

II.    Beredskapsgodtgjørelse for utrykningsberedskap i Norge

 1. Polititjenestemenn som inngår i beredskapsordningen, godtgjøres med kr 1665 per måned. 
 2. I tillegg utbetales:
  a.    kr 7680 per beredskapsuke.
  Beredskap på helge- og høytidsdager samt høytidsaftener, herunder onsdag før skjærtorsdag, godtgjøres med et ekstra tillegg på kr 1059 per døgn.  
  b.   Beredskap på eventuelle enkeltdager pga. sykdom mv. (utenfor  beredskapsuken) godtgjøres med kr 1101 per døgn.  
  Beredskap på enkelt dager som faller på lørdag, søndag og fridager, samt på helge- og høytidsdager og høytidsaftener, herunder onsdag før skjærtorsdag, godtgjøres med et ekstra tillegg på kr 662 per døgn.  
 3. Godtgjørelsen utbetales i tillegg til lønn og lønnsmessige tillegg i den faste stilling. Godtgjørelsen nevnt under punkt 1 ovenfor er pensjonsgivende i Statens Pensjonskasse under forutsetning av at arbeidstakeren står i beredskapsordningen to år eller lenger.

III.    Godtgjørelse ved utrykning til utlandet

 1. Med utrykning til utlandet forstås perioden fra tjenestemannen reiser fra sin bopel til tjenestemannen returnerer til sin bopel, inkludert tjeneste og opphold i oppdragsområdet. Godtgjørelsen under utrykning til utlandet er basert på tjenestens ekstraordinære karakter.
 2. Lønn og lønnsmessige tillegg i hovedstillingen etter oppsatt tjenesteplan løper uendret ved utrykning til utlandet, dvs. den tjenesteplan vedkommende ville ha vært på dersom tjenestemannen ikke hadde blitt utkalt. 
 3. Uavhengig av den enkeltes vaktplan i Norge utbetales overtidsgodtgjørelse for arbeid  ut over 8 timer per virkedag (mandag til fredag).  I tillegg utbetales overtidsgodtgjørelse for arbeid på lørdag, søndag, helge og høytidsdager, samt høytidsaftener, herunder onsdag før skjærtorsdag. Overtidsgodtgjørelse gis også for faktisk arbeidet tid på fridager. All overtid godtgjøres med timelønn pluss 100% tillegg.
 4. I tillegg til ovennevnte gis tjenestemenn en lønnskompensasjon på kr 1665 per døgn.
 5. Når tjenestemennene må forlegges i ubekvemt kvarter, utbetales nattillegget for det/den aktuelle land/by.   

IV.  Forsikringer ved utrykning til utlandet 

Den enkelte polititjenestemann er forsikret i samsvar med punkt 4 i Særavtale om forsikrings- og erstatningsordning for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet.

V. Velferdspermisjon

Lønnet velferdspermisjon tilstås i forbindelse med dødsfall, livstruende sykdom og ulykkestilfelle i familien, samt eget barns fødsel. Reiseutgifter tur/retur oppdragsstedet dekkes av arbeidsgiver. Som familie regnes ektefelle/registrert partner, samboer, barn, søsken, foreldre, besteforeldre og svigerforeldre. I forbindelse med slik velferdspermisjon til Norge, tilstås lønn i inntil 12 arbeidsdager. Reisedager kommer i tillegg.

VI. Regulering av satser 

Det forhandles årlig om regulering av satsene i denne avtale med virkning fra 1. januar påfølgende år.

VII. Varighet

Avtalen trer i kraft 1. januar 2020 og gjelder til og med 31. desember 2020.