Denne avtalen fastsetter den tid som kan medregnes som  pensjonsgivende tjenestetid i Statens pensjonskasse når medlemmet har hel eller delvis permisjon eller annet tilsvarende midlertidig fravær uten lønn. Permisjon eller midlertidig fravær med delvis lønn sidestilles med permisjon uten lønn. 
Reglene om permisjon i Hovedtariffavtalen i staten (HTA), Hovedavtalen i staten (HA) og aktuelle særavtaler i staten er retningsgivende for hvordan de enkelte punkter i avtalen er å forstå.
Denne avtalen er gitt med hjemmel i lov om Statens pensjonskasse § 20 første ledd bokstav d. 

I Medregningsperioder

1.    Det foretas medregning av tid inntil tre år ved:
a)    Militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste, siviltjeneste og polititjeneste
b)    Sykdom i familien
c)    Fravær på grunn av streik

2.    Det foretas medregning av tid ved:
a)    Omsorgspermisjon for barn inntil fire år
b)    Studiepermisjon som arbeidsgiver vurderer er relevant for stillingen
c)    Ved flytting på grunn av ektefelles, registrert partners eller samboers beordringsplikt, arbeid i utenrikstjenesten eller godkjent internasjonal organisasjon etter punkt 3, inntil fire år
d)    Arbeid som utenlandslektor inntil fire år

3.    Det foretas medregning av tid inntil fem år ved: 
a)    Arbeid for internasjonale organisasjoner i utlandet

4.    Det foretas medregning av tid ved verv, og ved ansettelse i tjenestemannsorganisasjon slik:
a)    Ved ansettelse i tjenestemannsorganisasjon inntil fire år, eller for den som er valgt, for vervets varighet
b)    Utførelse av kommunale og fylkeskommunale verv, for vervets varighet
c)    Utførelse av verv som domsmann/meddommer, for vervets varighet.

5.    Statens pensjonskasse kan etter søknad i særlige tilfeller forlenge medregningsperioden etter punkt 3. Departementet kan gi retningslinjer.

6.    Departementet eller den departementet bemyndiger kan etter søknad fastsette at andre permisjoner/annet fravær enn nevnt i del I, punktene 1 til 4, skal regnes som pensjonsgivende tjenestetid.

II Medlemsinnskudd og arbeidsgiverandel 

Medlemmet skal ikke betale medlemsinnskudd for den tid som medregnes etter avtalen del I, punktene 1 til 3.
Ved medregning etter punkt  4 a) skal tjenestemannsorganisasjonen betale medlemsinnskudd av pensjonsgrunnlaget for stillingen/vervet i organisasjonen.
Ved medregning etter punkt  4 b og c) skal den arbeidsgiveren som gir permisjon betale medlemsinnskudd og arbeidsgiverandel av pensjonsgrunnlaget i stillingen hos denne.
Ved medregning etter punktene 5 og 6 kan departementet fastsette at medlemsinnskudd skal betales av medlemmet, i så fall av pensjonsgrunnlaget i stillingen medlemmet har permisjon fra. 

III Pensjonsgivende tjenestetid m.m.

Når et medlem har hatt flere fravær som omfattes av samme punkt under avtalen del I punktene 1 til  3, kan samlet medregning etter det enkelte punkt ikke overstige den fastsatte maksimale medregningsperiode. Unntak kan skje ved vedtak etter punkt  5. Ved alle fravær starter medregningen fra begynnelsen av første aktuelle periode.
Inntreffer et pensjonstilfelle i permisjonstiden, skal pensjonen beregnes av det pensjonsgrunnlaget som gjaldt ved permisjonens begynnelse, oppregulert til dagens dato. For periode med medregning etter punkt  4 a) skal pensjonen beregnes av medlemmets faste arbeidsinntekt i tjenestemannsorganisasjonen.
Det er et vilkår for medregning av tjenestetid at medlemmet samtidig er trygdet etter lov om folketrygd, jf. likevel lov om Statens pensjonskasse § 6 andre punktum, hvor departementet i særlige tilfeller kan gjøre unntak og fastsette regler om innskuddsbetaling etter særskilt fastsatt sats (medlemsinnskudd etter særskilt sats).

IV Avtaleperiode

Avtalen gjelder fra 1. januar 2024 til og med 31. desember 2024. Avtalen kan sies opp av hver av partene med tre måneders varsel.

V Overgangsbestemmelser

For permisjoner som er påbegynt før 1. juli 2013 gjelder de regler som gjaldt tidligere selv om permisjonstiden varer utover dette tidspunkt.

Protokolltilførsel fra Kommunal- og distriktsdepartementet:

KDD viser til arbeidet med omlegging av premiesystemet i SPK og avtalens romertall II andre avsnitt. KDD mener at det er prinsipielt uheldig at staten subsidierer tjenestemannsorganisasjonene ved at disse ikke betaler arbeidsgiverandel for statlige ansatte som har permisjon fra stilling i staten, for å ha verv i, eller være ansatt i, en tjenestemannsorganisasjon.