Arbeidsgiverne i staten må legge til rette for at arbeidstakerne kan stå lenger i arbeid. Seniorpolitiske tiltak er viktig for å få arbeidstakerne til å utsette sin fratreden.
Medarbeidersamtalen er en viktig arena for å diskutere seniorpolitiske tiltak.

5.6.1  Staten

For å motivere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid, gis tjenestefri med lønn tilsvarende:
a)    Åtte dager pr. år fra det kalenderåret man fyller 62 år.
b)    De lokale partene kan i tillegg avtale inntil seks dager pr. år. De lokale parter kan avtale karriere- og kompetansemessige tiltak som alternativer til tjenestefri med lønn. Kommer de lokale partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde.
Deltidsansatte arbeidstakere får rett til fridager forholdsmessig.
Uttak av tjenestefri med lønn foretas enten som hele eller halve dager eller som redusert arbeidstid etter avtale med arbeidsgiver. Det året man går av, gis tjenestefri med lønn forholdsmessig gjennom året.
Retten etter denne bestemmelsen kan ikke overføres eller utbetales som lønn.

5.6.2  Reduksjon i leseplikt i statlige grunn- og videregående skoler

For undervisningspersonale over 60 år reduseres den ukentlige gjennomsnittlige leseplikten i grunnskole og videregående skole med en basisprosent lik 7 %.
Reduksjonen gjennomføres fra skoleårets begynnelse det kalenderår læreren fyller 60 år.
Leseplikten vil innebære en omfordeling av arbeidsoppgaver innenfor det totale årsverk.
Den frigjorte tiden benyttes til oppgaver tilknyttet tilrettelegging og oppfølging av undervisning. Arbeidsgiver fastsetter hvilke arbeidsoppgaver som kan løses innenfor den omfordelte arbeidstid.