1. Lønn omfatter stillingens lønn etter hovedlønnstabellen og faste månedlige tillegg, dersom ikke annet er avtalt i denne avtale eller i særavtale inngått mellom KMD og  hovedsammenslutningene. Deltidsansattes lønn utregnes i forhold til vedkommendes deltidsprosent.
 2. Månedslønn er årslønn etter nr. 1 dividert med 12. Daglønn er månedslønn dividert med 30. Med timelønn i §§ 13, 15 og 16 forstås årslønn dividert med 1 850 hvis ikke annet er avtalt. Timelønn for arbeidstakere som lønnes pr. time, beregnes ut fra årslønnen og arbeidstiden for tilsvarende heltidsstilling.
 3. Overtidsgodtgjørelse er timelønn tillagt 50 %. Forhøyet overtidsgodtgjørelse er timelønn tillagt 100 %. Overtidstillegg er 50 % av timelønnen. Forhøyet overtidstillegg er 100 % av timelønnen.
 4. Lønnsplan er en oversikt over stillingene i en yrkesgruppe og stillingenes lønns- og opprykksregler.
 5. Tjenesteansiennitet er:
  * Tjenestetid som opparbeides i stilling(er).
  * Eventuell tidligere annen tjeneste som godskrives etter reglene i § 5.
  * Tilleggsansiennitet som gis etter reglene i nr. 6.
  * Permisjoner etter § 6, jf. § 4 nr. 3.
 6. Tilleggsansiennitet er:
  * Ansiennitet som arbeidstakeren kan gis ved ansettelse utover det vedkommende etter gjeldende godskrivingsregel har krav på.
  * Bedret ansiennitet som arbeidstakeren gis ved lokale forhandlinger.
 7. Begrepene virksomhet og driftsenhet defineres som i hovedavtalen § 4 nr. 2 og 3. 
 8. Begrepet ektefelle er definert i ekteskapsloven §§ 1 og 95.
 9. Som samboere regnes
  * to personer som har levd sammen i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret framgår at de har hatt samme bolig de siste to årene, eller
  * to personer med felles barn og felles bolig.
  Jf. for øvrig § 6-1 i forskrift til yrkesskadeforsikringsloven. KMD kan i helt spesielle tilfeller gjøre unntak fra vilkårene.
 10. Med deltidsansatt forstås: 
  Arbeidstaker med normal arbeidstid beregnet på ukentlig basis eller etter en gjennomsnittsberegning etter arbeidsmiljølovens regler, som er kortere enn arbeidstiden for arbeidstakere i tilsvarende heltidsstilling.