1.1.1    Parter

Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) på den ene side og LO Stat og YS Stat på den annen side.

1.1.2    Omfang

  1. Hovedtariffavtalen omfatter enhver arbeidstaker som går inn under tjenestetvistloven 
    dersom ikke annet er avtalt.
  2. Deltidsansatte arbeidstakere har samme rettigheter etter hovedtariffavtalen som 
    heltidsansatte dersom ikke annet framgår av den enkelte bestemmelse. Deltidsansatte med flere stillingsforhold i staten har likevel samlet sett ikke bedre rettigheter etter hovedtariffavtalen enn ansatte i heltidsstilling.
  3. Lærlinger omfattes av hovedtariffavtalen og av sentrale og lokale særavtaler med 
    mindre noe annet er bestemt (jf. særavtale for lærlinger og lærekandidater).

1.1.3  Stillinger utenfor hovedtariffavtalen

Stillinger som partene har tatt ut av hovedtariffavtalen, får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt administrativt.

1.1.4  Ekstraerverv

Arbeidstakere må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.