Hovedkravene som ble overlevert staten 12.april, var å sikre medlemmenes kjøpekraft og videreføring og videreutvikling av statens lønnssystem. Les mer om åpningskravene her.

I krav nr to (PDF, 140KB) opprettholder LO Stat alle disse kravene. I tillegg kreves det nå blant annet bedring i bestemmelsene om;

  • forskjøvet arbeidstid og kompensasjon for reiser innenlands

  • lønn ved overgang til annen stilling

  • stedforetredergodtgjøring

  • overtid og godtgjøring for arbeid utover normalarbeidsdagen (ubekvemstillegg)

  • velferdspermisjoner og ytelser ved dødsfall

LO Stat har også krav om at boliglån i Statens pensjonskasse heves til inntil 2 mill kroner, og at alle variable tillegg med unntak av overtid skal inngå i sin helhet i pensjonsgrunnlaget i den offentlige tjenestepensjonen.

I dagene framover vil det bli arbeidet i to grupper med henholdsvis fellesbestemmelser og forhandlingsbestemmelser.

Se også: Krav 2, hovedoppgjøret i staten (pdf) (140KB)