-Årets oppgjør dreier seg først og fremst om størrelsen på de økonomiske tilleggene. Vi tar til etterretning det som ligger i resultatet fra LO/NHO-oppgjøret når vi nå går inn i forhandlingene i årets mellomoppgjør, sier Eivind Gran, forhandlingsleder for LO Stat.

LO Stats medlemsforbund har i dag rundt 53 000 medlemmer i Spekter-området. I tillegg til store foretak som NSB, Posten, Avinor og NRK, omfattes også helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter av dette tariffoppgjøret. Det består av over 200 overenskomster.

De såkalte A-delsforhandlingene som starter i dag, skal gjennomføres raskt – og vil danne grunnlaget for de videre forhandlingene ute i hver enkel virksomhet (B-delen). De økonomiske kravene i denne fasen kan være forskjellig fra virksomhet til virksomhet.

I Helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde - kalt A2.

LO Stat krever at det gis et generelt tillegg på kr 1462.50 pr. år til alle. I tillegg gis et lavlønnstillegg til de som tjener 365670, - kroner eller under, på kr 2730.- pr år. Etter fjorårets oppgjør foreligger det en mindrelønnsutvikling i Spekterområdene 10 og 4 (Helseforetakene) i forhold til funksjonærer og arbeideres lønnsutvikling i frontfagene. LO Stat varsler derfor at denne mindrelønnsutviklingen kan bli tema i A2/ B-delsforhandlingene.

Lokale forhandlinger skal føres på grunnlag av det inntektspolitiske grunnlag for forhandlingene. Dessuten skal følgende kriterier legges til grunn:

• Virksomhetens økonomi.

• Produktivitet.

• Fremtidsutsikter.

• Konkurranseevne, herunder lønnsmessig markedstilpassing.

Partene er videre enige om at partene i den enkelte virksomhet skal legge vekt på lavlønn/likestilling/likelønn og hensynet til langtidsutdannede i den virksomhetsvise lønnsfastsettelsen. Med lavtlønte menes de som tjener 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn eller lavere.

For ytterligere kommentarer: Eivind Gran, nestleder i LO Stat: 957 88 753

Stein Syrstad, informasjonssjef: 906 89 882