-Dette er et urimelig inngrep på en framforhandlet avtale mellom partene, og noe som vil føre til mer byråkrati både i staten og i det private næringslivet, mener Egil Andrè Aas, leder i LO Stat og Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

Statens kjøregodtgjørelse fastsettes i en særavtale som forhandles fram mellom hovedsammenslutningene i staten og KMD. Satsene benyttes i stor grad i alle deler av næringslivet. Fra 1. januar er godtgjørelsen 4 kroner og 10 øre pr kilometer, uendret fra i dag. Fra samme dato skattlegges altså 60 øre av denne summen.

Det har alltid vært enighet mellom partene om at beløpet skulle være skattefritt. Etter at dagens avtale ble inngått i fjor, valgte regjeringen og støttepartiene å bryte med denne praksisen og skattlegge 30 øre av godtgjørelsen. I år la regjeringen altså til ytterligere 30 øre i skatt.

-Det er viktig å påpeke at vi som parter ikke har blitt enig med staten om disse endringene. Tvert i mot. Vi har protestert og samtidig krevd en økning for å utligne skatten, sier Aas og Arnesen.

De har ingen tro på at skattleggingen fører til merinntekter for statskassa totalt sett.

- Dette vil føre til merarbeid, ikke bare i staten, men også i det private næringslivet. Vi kan for eksempel se for oss at folk som kjører egen bil i arbeidsforholdet nå heller vil velge leiebil, taxi eller lignende. Det betyr mer byråkrati, ikke mindre, sier de to.

Dette er kravene for å få dekket utgifter ved bruk av egen bil:

 

  • Arbeidstaker er på tjenestereise eller annen reise i oppdrag for arbeidsgiver.

  • Kilometergodtgjørelse følger satser fastsatt av Skattedirektoratet og bestemmelser i statens særavtaler for reiser innland.

  • Reiser skal gjennomføres på den hurtigste og rimeligste måte, så langt dette er forenlig med utførelsen av oppdraget.

  • Dersom egen bil benyttes, skal det innhentes forhåndssamtykke til dette (forhåndssamtykke kan gis for en eller flere reiser).

For ytterligere kommentarer:

Egil Andrè Aas, leder i LO Stat: 928 40 455

Pål N. Arnesen, leder i YS Stat: 916 38 608