I tillegg til store foretak som NSB, Posten, Avinor og NRK, omfattes også kultursektoren, helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter av dette tariffoppgjøret.

- LO Stat krever økt kjøpekraft til alle. Kravene til lønn skal fremme likelønn, bekjempe lavlønn samt sikre garantiordningene. I forhold til vektlegging av likelønn er det for enkelte grupper med høyere utdanning viktig at lønnsforskjellene mellom sektorene reduseres, sier forhandlingsleder Lise Olsen, nestleder i LO Stat.

Kravene er i tråd med resultatet i konkurranseutsatt industri, det såkalte frontfaget.

TEAMS: LO Stats nestleder og forhandlingsleder Lise Olsen under forhandlingenes oppstart. Forhandlingene foregår med en liten delegasjon som møtes fysisk, mens forhandlingsutvalget er med på Teams.

TEAMS: LO Stats nestleder og forhandlingsleder Lise Olsen under forhandlingenes oppstart. Forhandlingene foregår med en liten delegasjon som møtes fysisk, mens resten av forhandlingsutvalget er med på Teams.

Bærekraftig utvikling.

LO Stat mener arbeidslivets parter har, sammen med myndighetene, har ansvar for å bidra til en rettferdig omstilling til et karbonnøytralt samfunn, og krever et eget punkt om bærekraft inn i avtaleverket.

- Samarbeidet mellom de lokale parter etter hovedavtalen egner seg godt til å finne og iverksette tiltak som medfører at virksomheten reduserer sitt miljøavtrykk, sier Lise Olsen.

Teknologisk utvikling.

Teknologien skyter frat. LO Stat krever at dersom en av partene ber om det, skal det søkes opprettet særavtale om teknologisk utvikling, datamaskinbaserte systemer og eventuelle kontrolltiltak, samt fastsettes bruksområde for disse. Det samme gjelder ved innføring av selvlærende og autonome systemer basert på kunstig intelligens.

- Oppnås det ikke enighet, kan hver av partene bringe saken inn for de sentrale partene, sier Lise Olsen.

Forutsetter moderasjon fra lederne.

Olsen sender også et signal til arbeidsgiverne.

LO Stat forutsetter at den samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt skal være normgivende både for ledere og andre grupper av arbeidstakere i virksomhetene, og for hele arbeidsmarkedet forøvrig.

- LO Stat forutsetter at den samlende lønnsveksten vi avtaler sentralt og lokalt, også skal være normen for både ledere og andre grupper, sier Lise Olsen.

Pensjoner.

Ansatte i kultursektoren har hatt en midlertidig pensjonsordning siden 2016. LO Stat krever at den midlertidige tjenestepensjonsordningen for teatre, orkestre, Den norske Opera og Ballett, Siva SF og Ruter AS avløses av en permanent ordning.

- For å oppfylle partenes målsetning om at den varige ordningen skal etableres med kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser, skal den midlertidige innskuddspensjonen erstattes av en hybridpensjonsordning, sier Lise Olsen.

GOD STEMNING: LO Stats forhandlingsleder Lise Olsen og Anne-Kari Bratten, amdinistrerende direktør i Spekter,  under oppstarten av forhandlingene.

GOD STEMNING: LO Stats forhandlingsleder Lise Olsen og Anne-Kari Bratten, amdinistrerende direktør i Spekter, under oppstarten av forhandlingene.  

Om Spekterforhandlingene.

Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. I dag forhandles de sentrale tilleggene, den såkalte A-delen. A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.