Bakgrunnen for streiken var først og fremst kravet fra LO-stat og YS om pensjon fra første krone. De to arbeidstakerorganisasjonene gikk til streik for å sikre dette kravet. Fra LO-stat var forbundene Fagforbundet, FO, EL og IT-forbundet og Creo berørt av streiken.

— Det er mange deltidsansatte som ikke får opptjening av tjenestepensjon siden de har for lav stillingsprosent i helseforetakene. Dette mener vi er blodig urettferdig, sier nestleder i Fagforbundet Sissel M. Skoghaug.

STREIK: Fagforbundets nestleder Sissel M. Skoghaug mener Spekters nei til pensjon er blodig urettferdig.

Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet.

Ikke grunnlag for å stoppe streiken for LOs medlemmer.

Streikeretten er grunnlovfestet. Derfor må regjeringen ha svært tungtveiende grunner for å gripe inn i en streik. En ubegrunnet inngripen i streikeretten er derfor grunnlovsstridig.

— Det var ikke grunnlag for å stoppe den lovlige konflikten mellom Spekter og Fagforbundet ved hjelp av tvungen lønnsnemnd. Derfor var regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd i denne streiken rett og slett i strid med Grunnloven, sier Skoghaug.

Begrunnet med liv og helse.

Regjeringens begrunnelse for å stoppe streiken var at «Den aktuelle situasjonen med stort etterslep av journaldokumenter og forsinket undersøkelse og behandling ved Sykehuset Østfold HF innebærer at det oppstår fare for liv og helse som følge av streiken..»

 — Vi mener at uttaket var svært forsiktig og at det aldri var fare for liv og helse, men uansett burde en slik vurdering aldri ha omfattet LOs medlemmer, da LO ikke hadde varslet ytterligere uttak ved Sykehuset Østfold HF.

Dette er dokumentert og det vil bli behandlet av rikslønnsnemnda. Derfor er Arbeids- og sosialministeren stevnet som vitne når rikslønnsnemnda skal behandle saken.