TBU-tallene, som ble presentert i dag,  er et viktig redskap når partene snart går inn i årets mellomoppgjør. Det som kom i dag er anslag fra utvalget som gjør beregninger. Rapporten i endelig utgave vil foreligge i slutten av mars.

- Vi tar disse tallene til etteretning og ser fram til fasiten når den kommer. Tidligere år har vist at industrifunksjonærene, som er en viktig sammenligningsgruppe for oss, har ligget noe over den vanlige arbeideren i industrien. I denne rapporten er tallene like, sier Rønoldtangen.

De foreløpige tallene viser at de statstilsatte ligger på linje med lønnstakere under ett. For lønnstakere under ett legger Beregningsutvalget til grunn at veksten i gjennomsnittlig årslønn fra 2011 til 2012 var på nettopp 4 prosent.

For ansatte i de største forhandlingsområdene anslår utvalget også veksten til 4 prosent. Årslønnsveksten fra 2011 til 2012 kan anslås til om lag 4 prosent både for industriarbeidere og industrifunksjonærer i NHO-bedrifter. Dette er tall som er viktige når offentlig sektor utformer sine krav.

Årslønnsveksten i Virke-bedrifter i varehandelen er beregnet til 3,3 prosent. Høy turnover og økt innslag av unge arbeidstakere trakk lønnsveksten ned. I finanstjenester, som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring, er lønnsveksten beregnet til 3,0 prosent. Lavere bonusutbetalinger i 2012 enn i 2011 trakk lønnsveksten ned.

Både for ansatte i staten og i kommunene er lønnsveksten anslått til 4 prosent. Årslønnsveksten i Spekter-bedriftene ekskl. helseforetakene er anslått til 4,2 prosent og i helseforetakene til 3¾ prosent.

I NHO-området var lønnsveksten fra 2011 til 2012 om lag 3 prosent både for ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet og for arbeidere i byggevirksomhet. For arbeidere i transportsektoren var lønnsveksten 4¾ prosent.

Utvalget anslår lønnsoverhenget til 2013 til 1¾ prosent i gjennomsnitt i de største forhandlingsområdene. Gjennomsnittlig overheng i de tre foregående år var på 1,4 prosent. For industriarbeidere er overhenget anslått til 1¼ prosent og for industrifunksjonærer til 2 prosent. For ansatte i staten er overhenget anslått til 2¼ prosent og i kommunene til 2½ prosent.

I Spekter-bedriftene ekskl. helseforetakene er overhenget anslått til 1,2 prosent og i helseforetakene til 1 prosent.