Denne saken er ulykksalig på mange måter. Et stort antall mottakere av rettmessige ytelser fra velferdsstaten er urettmessig behandlet av rettsstaten. Feil kan gjøres, men slike feil – i et slikt omfang over så lang tid, med så alvorlige konsekvenser for så mange – er overhodet ikke akseptabelt.

Staten er til for å hjelpe og beskytte sine borgere. Her har det motsatte skjedd, fra flere deler av staten: Fra regjeringa og dens forvaltning; fra påtalemyndigheter og domstoler. Kortene kommer på bordet, men har vært holdt for tett til brystet, for lenge – og den lovstridige praksisen har fått fortsette, til tross for klare advarsler.

LO Stat representerer og forsvarer organiserte i statlig sektor. Til dem hører mange både i NAV og Arbeids- og sosialdepartementet, andre i rettskjeden. Vi forsvarer også staten som vår bærende demokratiske samfunnsstruktur. 

Staten har makt. Misbrukes den, om så er på grunn av misforståelser, skapes avmakt hos de som rammes. Rettsskandalen som nå rulles opp viser dette så til de grader og sår tvil om rettsstaten. Den tegner et lite flatterende bilde av en statlig etat med mye makt over enkeltmennesker som trenger og har krav på hjelp fra velferdsstaten.

Norge er et tillitssamfunn. Vi har en høy grad av tillit til hverandre, og til våre offentlige institusjoner. Tilliten til NAV og rettsstaten har nå fått seg en alvorlig knekk. Det som er bra med denne saken, om vi kan bruke et slikt uttrykk, er at de som har gjort feil legger seg flat og beklager. Og har startet den krevende jobben med å avdekke omfanget. Jeg har tillit til at stat og Storting kommer til bunns i denne alvorlige saken – og til at de som er rammet får den oppreisning de har krav på og som det er mulig å gi dem. Og det må også være lov til å forvente at prosessen ikke drar ut i tid.

Staten trenger tillit. Ved en ansvarlig og klok håndtering av denne saken kan staten – fra storting og regjering og nedover i forvaltningen – gjenvinne tapt tillit. Det blir krevende, men er tvingende nødvendig. Det vil koste, både prestisje og penger. Trolig vil det også fordre en styrking av etater som ikke er godt nok bemannet.


EGIL ANDRÉ AAS, leder av LO Stat