Staten er ikke på valg. Staten er noe vi har valgt, som kjernen i et demokratisk, velfungerende og trygt samfunn. Med sentralisering som valgkamptema er staten likevel en het sak i kommune- og fylkestingsvalget. Mest som skyteskive.

Lokal- og regionvalg er viktige for folkestyret. Her kan vi øve innflytelse over lokale saker som angår oss, der vi bor. Til en viss grad. For når det kommer til stykket blir mye styrt på (og noen vil mene overstyrt fra) nasjonalt nivå: Altså av sentralmakten. Av Staten. ‘Hainn stat’ – som om Staten var Styggen sjøl. Noe som kan forstås, når statlig inngripen oppleves som overgrep, hvis lokale stemmer ikke blir hørt, den svake part overkjørt. 

Opprør kan forsvares. Også lokale opprør mot sentralmakten. Hvis skytset rettes riktig vei. Utøves det maktarroganse må den plukkes ned, uansett hvilket nivå det måtte finnes på. Skjer det en uønsket maktforskyvning, enten det er fra lokalt til sentralt nivå eller mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, så er det grunn til å stå opp for demokratiske prinsipper. Ser vi en økende strukturell ulikhet mellom periferi og sentrum, så må den motarbeides.

Valgkampen 2019 har synliggjort utbredt lokal motstand mot opplevd sentralisering og oppfatta statsmakt. Vi har sett det. Og hørt det, i vår egen valgkamp over hele landet.

Høyresida er, naturlig nok, skyteskiva. Blått reformhastverk har framprovosert grønn motkraft – med Senterpartiet i spissen.  Men venstresida er også prisverdig tydelig på at offentlig sektor, lokalt og sentralt, må styrkes. Og det må ikke herske tvil om at den norske modellen fortsatt er nøkkelen til et velfungerende arbeidsliv.

LO Stat representerer nesten hundre tusen arbeidstakere i stat og Spekter, over hele landet. For staten er jo ikke bare regjeringskontorene i hovedstaden. Som et demokratisk instrument for et velfungerende samfunn er statens organer – og ansatte – til stede over det ganske land. Vi forsvarer medlemmene – og vi forsvarer en sterk stat. Ikke en stat som skal overstyre, men en statlig sektor som skal iverksette vedtatt politikk. Som skal hjelpe innbyggerne.

Vi som velgere bestemmer hvordan samfunnet skal organiseres, hvilken vei vi skal gå. Det gjør vi både i lokalvalg og stortingsvalg. Lokale valg har også nasjonal betydning: Signaler sendes om folkeviljen på spørsmål av rikspolitisk karakter, som samferdsel, utdanning og helse – og sentralisering. Og klima! Det grønne skiftet krever en sterk stat. Kommunene er særdeles viktige for oss alle, men får lite gjort uten en støttende stat. 

Mye sies gjennom lokalvalget i 2019. Enda mer må bli sagt til stortingsvalget i 2021. Blant annet om statens avgjørende rolle i et demokratisk samfunn med desentraliserte funksjoner, for sosial rettferdighet og bærekraftig framtid.

Godt valg!