-Likestilling handler om å gi kvinner og menn like muligheter til utdanning, arbeid, inntekt, velferd og innflytelse. For å oppnå dette er arbeidslivet en nøkkel. LO er spesielt bekymret for at så mange kvinner jobber deltid, noe som gjør at kvinnelige arbeidstakere står langt svakere økonomisk, enn mannlige. Vi har også et klart kjønnsdelt arbeidsmarked, der en rekke næringer og yrkesgrupper er dominert av enten kvinner eller menn, påpeker Gerd Kristiansen.

Gjennom de siste 7 årene har den rødgrønne regjeringen gjennomført en storstilt barnehageutbygging, utvidet foreldrepermisjonen og innført en tredeling, der mor og far får samme rett til 12 ukers permisjon.

- Dette er viktige familiepolitiske reformer som legger til rette for at mødre og fedre kan delta på like vilkår i arbeidslivet. Nå er det på tide å ta nye grep for et mer likestilt arbeidsliv, sier Kristiansen.

- I LO synes vi derfor det er viktig og bra, at Skjeie-utvalget nå foreslår en trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet. Skjeie-utvalget foreslår også hvordan dette arbeidet skal organiseres og driftes, hvor mye som skal legges i det, samt en rekke andre satsninger. LO vil vurdere utvalgets forslag nærmere i arbeidet med høringen. Hvordan vi mener en satsning på likestilling i arbeidslivet skal gjennomføres, vil vi dermed komme tilbake til senere, avslutter Gerd Kristiansen.