- Kriminalomsorgen er en verdikamp og det er et politisk ansvar å jobbe tett og nært med det samfunnet vi er med på å skape, sa Tajik til de omtrent 50 deltakerne på fredagens konferanse i Folkets hus i Stavanger.

Hun mener forslaget til ny omorganisering av kriminalomsorgen er dårlig. Fordi det ikke kommer klart fram hensikten med omorganiseringen og fordi det ikke er konsekvensutredet

Regionstillitsvalgt Hilde H. Aabel konstaterte at de ansatte opplever alt for mye fokus på innsparing i kriminalomsorgen, og for lite på innhold. Hun har jobbet i kriminalomsorgen i mange år, og opplevd mye positiv utvikling fra oppbevaring til rehabilitering  av innsatte.

- Men i dag har mange ansatte en følelse av å ikke strekke til. Hvis innsatte må sitte bak låste dører fordi vi ikke har ressurser så er vi på feil vei sa hun og fikk støtte av sin egen forbundsleder, Rita Bråthen.

- For oss i NFF er driftsbudsjettet den største utfordringen. Regjeringens mål om avbyråkratisering gjør at vi har fått 50 millioner mindre på 2 år, det merkes hardt! I tillegg skal det tas nye 30 millioner på ny omorganisering. Hvis vi ikke har ansatte i kriminalomsorgen  så forvitrer hele etaten, og vi kan ikke drive med aktiv kriminalomsorg, slo hun fast.

Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO dro i sitt innlegg fram stortingsmelding nr. 37 fra 2008. – Hvor er det blitt av den mest ambisiøse stortingsmeldingen vi har hatt?  spurte hun. I dag er det manglende satsing på alternative straffereaksjoner. Kjøp av soningsplasser er feil, det blr som å sende fredløse ut av landet, sa Kvisvik blant annet.

Kirsti Torgersen er tillitsvalgt i NTL, Nav og viste i sin innledning til  til viktigheten av oppfølging av innsatte og positive resultater med ordninger som arbeid, skole og «ny start». Men dette er et arbeid som krever mere ressurser, ikke mindre.

Assisterende direktør i KDI (Kriminalomsorgsdirektoratet) Jan Erik Sandlie var ikke helt enig i virkelighetsbeskrivelsen. Han fortalte forsamlingen om kjempestore endringer i kriminalomsorgen. - Det er nå flere søknader om EK(elektronisk kontroll)  soning enn det er innsatte i Norske fengsler.  Og det er satt av historisk mye penger ( 170 mill) til vedlikehold for 2016. -Så vi skal begynne å bygge igjen. Nye avdelinger bla på Ullersmo og Eidsberg

Politisk rådgiver for Høyres justisfraksjon, Saida Begum fortalte at hovedintensjonen med regjeringens politikk er fokus på den enkelte borgers tryghet. Regjerigens mål nr. 1 er å få ned soningskøer. For å få til det trengs flere fengselsplasser. - Nederland er i så måte et tiltak på kort sikt. Mål nr. 2 er å øke vedlikeholde av norske fengsler, fortalte hun. Hun påpekte også viktigheten av innhold i fengsler, som bruk av frivillige aktører og utdanningstilbud.