De statsansatte er fornøyde med og stolte over jobben sin. De er resultatorienterte og mener at arbeidet er samfunnsnyttig og skaper gode resultater for brukerne. Minst fornøyde er de med endringsprosesser og digitalisering.

- Det er en klar sammenheng mellom engasjement og motivasjon på arbeidsplassen, og hvilke resultater man oppnår. God medarbeiderpolitikk i staten er derfor viktig ikke bare for de nesten 130 000 statsansatte, men også for alle innbyggerne i Norge som de yter tjenester til, sier Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

3800 statsansatte har svart på hvordan de vurderer arbeidssituasjonen sin, med spesiell vekt på gjennomføringsevne og engasjement. Medarbeiderundersøkelsen  viser at de statsansatte gjennomgående er mer tilfredse på alle områder sammenliknet med de tidligere undersøkelsene fra 2007 og 2009.

De har høyt engasjement og stor arbeidsglede. De vet hva som forventes av dem, får faglige utfordringer, og gode muligheter til å utnytte kompetansen sin i jobben. Det er jobbinnholdet som er statens aller sterkeste kort som arbeidsgiver, og som er viktigst for at de ansatte er engasjerte og trives på jobb. 88 prosent mener at arbeidet de utfører har et tydelig samfunnsnyttig formål, og 75 prosent mener at virksomheten gir gode tjenester til brukerne.

De statsansatte er bare delvis fornøyde med virksomhetens gjennomføringsevne. Når resultatene ikke er fullt så gode på dette området, skyldes det hovedsakelig ledelsesutfordringer: Topplederen legger ikke godt nok til rette for gode beslutningsprosesser, og nærmeste leder er ikke god nok til å sette tydelige mål og gjennomføre vedtatte planer. t hører med til historien at de statsansatte er mer fornøyde med lederne sine nå enn tidligere.

Ansatte i staten er mer fornøyd med endringsprosesser enn tidligere, og de har større forståelse for dem enn de hadde i 2009. Det er likevel det området i undersøkelsen som de ansatte er minst fornøyde med. 71 prosent av lederne er enige i at de har fått mulighet til å medvirke i endringsprosessene, mens bare 32 prosent av medarbeiderne mener det samme.

Undersøkelsen viser at potensialet som ligger i digitale løsninger ikke utnyttes godt nok i staten, og at digitale arbeidsformer ikke er særlig utbredt. Eksempelvis er videokonferanse og hjemmekontorløsninger relativt lite utbredt, og kun 22 prosent bruker digitale arbeidsverktøy som samhandlingsplattformer og sosiale medier.

LO Stat-leder Tone Rønoldtangen er fornøyd med at de ansatte synes staten er en god arbeidsgiver, og enda mer fornøyd med at det har vært framgang sidn 2009, da forrige undersøkelse ble gjort.

- Det som ikke er like bra, er at de ansatte ikke er like fornøyde med lederne, og spesielt nærmeste leder. Vi må sette oss ned med persondaldirektøren i staten og se hvordan vi kan tilføre lederne mer kompetanse, og dermed sørge for bedre ledere, sier hun.

Ronoldtangen merker seg at jobbinnholdet kommer godt ut, og ser det i sammenheng med at innbyggerne er fornøyde med tjenestene også. 

-  Det er viktig at innbyggerne i Norge blir gjort kjent med hvilken viktig jobb de statsansatte driver i Norge, og det er et lite spark til Erna Solberg som i dag er ute og sier at hun ville kutte ned på antall ansatte i staten. Det er meget dumt, sier Rønoldtangen. 

Fakta om medarbeiderundersøkelsen i staten:

• Medarbeiderundersøkelsen i staten er nå gjennomført for tredje gang – tidligere i 2007 og 2009.

• Undersøkelsen er besvart av et representativt utvalg på 3800 personer, tilfeldig trukket ut blant 128 000 statsansatte.

• Difi har gjort prosjektet på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). TNS-Gallup har gjennomført spørreundersøkelsen, og Difi har utarbeidet analysen og rapporten.

• Målet med undersøkelsen er å få vite hvordan de statsansatte vurderer sin arbeidssituasjon, og å styrke staten som arbeidsgiver. • Resultatene viser fremgang i tilfredsheten på så å si alle områder.

• Alle data fra undersøkelsen er tilgjengelige på www.difi.no