Etter en velfortjent juleferie for tillitsvalgte og ansatte i LO Stat benyttes deler av denne uka til å se framover og legge planer for resten av året. Fire tillitsvalgte sier takk for seg og fire nye skal på plass. Å legge planer for LO Stats faste aktiviteter ute i distriktene er en viktig oppgave, men LO Stat-leder Tone Rønoldtangen konstaterer at også mye annet skal gjennomføres før 2013 er historie.

- Dette er jo ingen overraskelse. Mye av dette er jo ting vi vet kommer, og vi har lagt et løp for å møte utfordringene, sier hun.

Denne uka kom banklovkommisjonen med sin innstilling om pensjonslovene og folketrygdreformen. I første omgang berører den ikke offentlig sektor mye, men Regjeringen har varslet at det kommer noe også her.

- Vi har en stort arbeid å gjøre i forhold til samordningsreglene, sier Rønoldtangen og nestleder Eivind Gran. Både våre medlemmer i staten og mange i Spekter vil bli berørt av beslutninger som tas. Dette er komplisert materie, men jobben må gjøres, og da er vi innstilt på det, sier hun. LO Stats representantskap på Gol i november ga da også LO Stat-administrasjonen oppgaven med å ta tak i utfordringene for de yngre aldersgruppene, som kan komme dårligere ut med ny pensjonsordning.

Årets tariffoppgjør innledes seinere på våren. Men allerede i februar legges føringer i LOs representantskapsmøte. Samme måned kommer også fasiten på fjorårets oppgjør fra Teknisk beregningsutvalg (TBU). Spesielt lønnsutviklingen til funksjonærene i industrien er et viktig tall. Det vil nemlig være avgjørende for de økonomiske kravene i statsoppgjøret. Også i Spekterområdet skal det gjennomføres tarifforhandlinger. Selv om mellomoppgjørene tradisjonelt er roligere, fordi det stort sett handler om størrelser på lønnstillegg, så ligger det utfordringer i både staten og Spekter.

Midt i oppgjøret gjennomføres så LOs kongress, der spesielt ledervalget har vært omskrevet de siste månedene.

- Men selv om valget av LO-leder er et viktig spørsmål også for oss, så skal kongressen også diskutere andre ting. Heldigvis, får en vel si. Og da er det gjerne slik at overordnede ting som blir vedtatt på kongressen, som jo er LOs høyeste organ, også vil påvirke oss som hovedsammenslutning. Det er fortsatt et stykke tid igjen, men spennende blir det, sier de to.

Før vi kommer så langt, skal LO Stat også være med på Regjeringens forenklingsdugnad for offentlig sektor. Rønoldtangen tok i november til orde for et partsammensatt arbeid for fornyelse og forenkling. I desember fulgte statsminister Jens Stoltenberg opp med en invitasjon til partene.

- Her er jo mange av våre forbund og deres medlemmer berørt. Vi tror det er en fordel at vi som arbeidstakerorganisasjon har en hånd på rattet i et slikt arbeid. Det er våre forbund og medlemmer som vet hvor skoen trykker, og regjeringen skal få sine innspill, lover Rønoldtangen.

Stortingsvalget i september står også høyt på lista over prioriterte oppgaver for LO Stat.

- Det spesielle for oss er jo at vi ved stortingsvalgene også velger våre "arbeidsgivere", og for mange av Spektervirksomhetene våre eiere. Derfor blir dette et retningsvalg for oss, for forbundene og medlemmene deres. Forbundene har gitt oss oppgaven å skape engasjement i valgkampen. Representantskapet vårt slo også fast at målet er fortsatt rødgrønn regjering. Vi har et ambisøst opplegg, der vi først og fremst har som mål å skape engasjement og politisk diskusjon på arbeidsplassene. Vi tror det blir noen spennende måneder fram mot valget, sier Rønoldtangen og Gran, som lover at det skal bli Kartellkonferanse i november også i 2013.

- Den konferansen er vi stolt av, og vi skal gjøre vårt for at den skal bli spennende og interessant også i år.