Les hele rapporten her:

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet nedsatte i februar et utvalg som bla. fikk i mandat å vurdere om  Tjenestemannsloven understøtter og legger til rette for god arbeidsgiver- og personalpolitikk med muligheter for lokal tilpasning. Videre skulle også utvalget vurdere om det kunne være aktuelt å ha like bestemmelser som for dem som er omfattet av arbeidsmiljøloven.  På forsommeren fikk utvalget et tilleggs-mandat om å vurdere tiltak som kunne redusere bruken av midlertidig tilsetting, særlig de lengste midlertidige tilsettingene i staten.

Tone Rønoldtangen mener LO Stat har fått gjennomslag for mange av sine argumenter og prioriteringer.

- Vi er fornøyd med at det er et samlet utvalg som fremmer forslag til en ny lov om ansettelse- og opphør av ansettelsesforhold i staten. Det styrker konklusjonene. LO Stat er også fornøyd med at et samlet utvalg går inn for at ansatte i staten fortsatt bør ha et sterkt stillingsvern og at ordningen med tilsettingsråd for tilsettings- og  oppsigelsessaker blir videreført med representanter både fra de ansatte og arbeidsgivere, sier Tone Rønoldtangen.

- Videre er vi også godt fornøyd med at et samlet utvalg anbefaler flere konkrete forslag som kan bidra til å redusere antallet midlertidige ansettelser, spesielt de lengste. I staten er om lag 17 prosent av de ansatte midlertidig ansatt mot om lag 8 prosent i resten av arbeidslivet. I universitets- og høgskolesektoren er 18,5 prosent av forskere og undervisere tilsatt på midlertidige kontrakter. Tar vi med de såkalte rekrutteringsstillinger hadde antallet midlertidig i UH-sektoren 43 prosent. Dette er et altfor høyt tall, og må gjøres noe med. Vi håper derfor at utvalgets anbefaling blir fulgt opp både KMD, men også av Kunnskapsdepartementet ved revisjon av universitets- og høyskoleloven, sier Rønoldtangen.

LO Stat er også fornøyd med at forhandlingsretten i forbindelse med personalreglement anbefales videreført. Dette er med på både å sikre lokal tilpasning, men også medbestemmelsen.

- LO Stat oppfatter utvalgets lovforslag, så lang vi har sett, som en helhetlig og balansert løsning, nå gjenstår det å følge opp utvalgets anbefalinger, sier Rønoldtangen.

Forslagene skal nå ut på en bred høring i løpet av våren.