Bufetats nasjonale direktør Mari Trommald besluttet 28. oktober 2013 at alle medarbeidere i hele etaten, som i hovedsak har administrative oppgaver knyttet til lønn, regnskap, IKT, dokumentforvaltning og personalhåndtering, skal ha Tønsberg som arbeidssted. Fra Tønsberg skal de fortsette å utøve administrative støttefunksjoner til omtrent 270 arbeidssteder over hele landet.

Denne omstillingen vil direkte og indirekte berøre flere hundre medarbeidere i etaten.

Fagforbundet mener at direktør Trommalds standpunkt om flytting av administrative støttefunksjoner står i direkte kontrast til avtale inngått med de ansattes organisasjoner den 14. mai 2012, der det heter:

”Omorganisering av administrative støttefunksjoner skal gjennomføres uten at medarbeidere skal behøve å bytte bosted”.

Fagforbundet ber nå Arbeidsretten om å kjenne lokaliseringsvedtaket fra Mari Trommald ugyldig. Fagforbundet krever at Bufetat reverserer beslutningen og går tilbake til forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonen.

Fagforbundets leder Mette Nord mener Bufetats beslutning om å flytte alle administrative støttefunksjoner er uklok.

- Beslutningen innebærer at tjenestene til brukerne blir dårligere. Miljøarbeidere og stedlig ledelse i institusjonene må bruke tid til administrasjon og annet forefallende kontorarbeid, framfor arbeid med barn, ungdom og familier – som faktisk er deres hovedoppgave. I tillegg opplever de ansatte det som spesielt først å bli invitert til aktiv deltakelse i omstillingen, og så at ledelsen bryter inngåtte avtaler, allerede før omstillingsprosessene er satt ordentlig i gang.