Solberg-regjeringen la i dag fram sitt første reviderte budsjett. LO-leder Gerd Kristiansen peker på at regjeringen nå følger opp et statsbudsjett fra i høst, som ga grunn til bekymring både for jobb og fordeling. En viktig del av både jobb- og fordelingsutfordringen kan knyttes til likestilling. Både kontantstøtte, barnehagesatsing og pappapermisjon ble endret i gal retning. Dette rettes ikke opp nå, mener hun.

- Både i fjor høst og nå ser vi at det offentliges skatte- og avgiftsinntekter svekkes i forhold til det den rød-grønne regjeringen la opp til. Det er uheldig om ytterligere skatteletter framover skal gå utover kommuneøkonomien. Det som skjer i kommuneøkonomien kan ramme både distriktene, viktige velferdsordninger og samlet sysselsetting.

En fast styring av oljeøkonomien har vært en viktig del av den norske suksessen så langt. LO er glad for at regjeringen ikke tar en ny runde med påplussing av oljepenger, etter utglidningen i høst. Samlet ser budsjettet ut til å ligge innenfor den justering revidert budsjett normalt skal innebære. Det er imidlertid grunn til bekymring om en passivt stadig lar svikt i skatteinngangen slå gjennom i budsjettet uten inndekning. Kombinert med selskapskonstruksjoner på utsiden av statsbudsjettet, kan dette gjøre at styringsgrepet svikter. Det er grunn til å minne om at budsjettforlik med Venstre og Krf sjelden styrker statens finanser.

- Den store utfordringen ligger i arbeidsmarkedet, der antall jobber vokser klart mindre enn folketallet. Nedgangen i sysselsettingsrate tilsvarer, i følge AKU, 140 000 jobber sammenliknet med før finanskrisen.  Nedgangen er særlig stor for ungdom og yngre menn, som opplever størst effekt av et mer internasjonalt arbeidsliv. De som faller ut av arbeidslivet i ung alder representerer vår aller største sosiale og økonomiske utfordring.

Dette tilsier kraftig styrket politikk og ikke svekkelse, slik regjeringen legger opp til, sier Gerd Kristiansen, og peker på at:

• Arbeidsmarkedstiltakene reduseres

• Anbud skal utsette svakere grupper for priskonkurranse, også der slikt er særlig dårlig egnet

• Tilbudet av lærlingplasser og annen fagutdanning er altfor snevert

• Permitteringsordningen svekkes i en tid med økt behov

-En fleksibel permitteringsordning tilpasset arbeidsmarkedssituasjonen er det norske svaret på internasjonalt anerkjente tiltak for å sikre kompetanse og bremse frafall i arbeidsmarkedet, påpeker Gerd Kristiansen.

Særlig for kriserammede skognæringer er det uheldig å utsettes for tafatt håndtering av avgiftssaker og tilhørende kompensasjoner overfor ESA. Her må det bli mer gjennomføringskraft fra norsk side.

Regjeringen følger opp regjeringsplattformen og setter i gang arbeidet med et system for normerte sykmeldinger, samt en prøveordning med ny medisinsk vurdering av sykmeldte etter 6 måneder. LO forutsetter å bli involvert i oppfølgingen av dette, noe vi forutsatte ved inngåelsen av gjeldende IA-avtale.