Forhandlingene i statsoppgjøret pågikk fra 7.-30. april uten positive resultater. Mandag er det oppstartsmøte i meklingen og Riksmeklerens har nå tida fram til midnatt 25. mai for å forhindre storkonflikt i staten.

-Tilbudet fra staten var en søknad om tur til Riksmeklerens kontor senere i mai. Den er innvilget, sa Rønoldtangen da LO Stat og de andre hovedsammenslutningene brøt med staten.

Det økonomiske kravet er identisk med resultatet i frontfaget, samt en kompensasjon for at industrien har hatt bedre lønnsutvikling i siste tariffperiode.

-Statens tilbud er ikke i nærheten av dette. Og når de i tillegg sier nei til justeringsforhandlinger og signaliserer at de vil ha en stor lokal pott, var det umulig å gå videre, sa Rønoldtangen.

Uttaket, som ble overlevert i dag, gjelder medlemmer i nedenfor nevnte departementer, etater/ virksomheter. Dette er første fase. Fordeling på virksomhet og navn på de som blir tatt ut leveres på et senere tidspunkt. Meklingsfristen i statsoppgjøret er 25. mai ved midnatt, og uten en meklingsløsning vil streiken være effektiv fra 0600 den 26. mai.

Enhet

Sted

Arbeids- og sosialdepartementet

 

Departementet

Oslo

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Oslo

NAV Kontroll, Registerkontroll, Kontroll Forvaltning og sentralt yrkessykdomskontor

Oslo

Trondheim

Tromsø

Stavanger

NAV Servicesenter

Mo i Rana

NAV Kontaktsentrene

Oslo

Bergen

Trondheim

Tromsø

Stavanger

Direktoratet for arbeidstilsynet

Trondheim

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

 

Departementet

Oslo

Buf-direktoratet

Oslo

Buf-etat - regionskontorer

Oslo

Bergen

Trondheim

Buf-etat - inntak, oppfølging, fosterhjem

Bergen

Stavanger

Trondheim

Tromsø

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Oslo

Bergen

Trondheim

Finansdepartementet

 

Departementet

Oslo

Direktoratet for økonomistyring

Hamar

Statistisk sentralbyrå

Oslo

Kongsvinger

Finanstilsynet

Oslo

Skattedirektoratet

Oslo

Skattekontorene

Oslo

Bergen

Stavanger

Trondheim

Tromsø

Kristiansand

Hamar

Bodø

Leikanger

Steinkjer

Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Stavanger

Skatteopplysningen

Oslo

Bergen

Trondheim

Kristiansand

Hamar

Bodø

Leikanger

Steinkjer

Skatteetatens IT- og servicepartner

Oslo

Bergen

Stavanger

Trondheim

Tromsø

Kristiansand

Hamar

Bodø

Forsvarsdepartementet

 

Departementet

Oslo

Forsvarets regnskapsenhet

Bergen

Helse- og omsorgsdepartementet

 

Departementet

Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet

 

Departementet

Oslo

Kriminalomsorgsdirektoratet

Lillestrøm

Horten

Kriminalomsorgen

Bergen

 

Domstolene: Oslo Tingrett, Borgarting lagmannsrett, Høyesterett og Oslo byfogdembete

Oslo

Politidirektoratet

Oslo

Politi- og lensmannsetaten

Oslo

Bergen

Stavanger

Trondheim

Tromsø

Klima- og miljødepartementet

 

Departementet

Oslo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

Departementet

Oslo

Statsbygg

Oslo

Bergen

Stavanger

Trondheim

Tromsø

Kulturdepartementet

 

Departementet

Oslo

Oslo Bispedømme

Oslo

Kunnskapsdepartementet

 

Departementet

Oslo

Universitet

Oslo

Bergen

Stavanger

Trondheim

Tromsø

Landbruks- og matdepartementet

 

Departementet

Oslo

Nærings- og fiskeridepartementet

 

Departementet

Oslo

Fiskeridirektoratet

Bergen

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

Bergen

Olje- og energidepartementet

 

Departementet

Oslo

Samferdselsdepartementet

 

Departementet

Oslo

Statens vegvesen -Vegdirektoratet

Oslo

Bergen

Stavanger

Trondheim

Tromsø

Statens vegvesen

Oslo

Bergen

Stavanger

Trondheim

Tromsø

Utenriksdepartementet

 

Statsministerens kontor

 

Totalt uttak

ca. 4.500