Statens kjøregodtgjørelse fastsettes i en særavtale som forhandles fram mellom hovedsammenslutningene i staten og KMD. Men satsene brukes i stor grad også i privat sektor. I korte trekk innebærer avtalen at dersom du kjører egen bil i tjenesten kan du få utbetalt skattefri kjøregodtgjørelse som skal dekke deler av kostnadene du måtte ha. Satsen i dag er kroner 4.10 pr kilometer. Dagens avtale er ikke endret, ikke satsene helle, men under budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og støttepartiene på Stortinget, valgte man et omvei og ble enig om å skattlegge 30 øre av kilometergodtgjørelsen.

- Det er viktig å påpeke at vi som parter ikke har blitt enig med staten om endringer. Dagens særavtale gjelder. I forhandlinger har vi krevd en økning, fordi vi mener at dagens satser ikke gjenspeiler kostnadene. Det har også vært konsenus om at kilometergodgjørelsen, hvis den oppfyller kravene, skal være skattefri. Når politikerne skattlegger deler av godtgjørelsen, endrer de dermed også praksisen. Jeg er svært overrasket over at de gjør det, sier Tone Rønoldtangen.

Hun er også overbevist om at denne omleggingen ikke vil gi mer penger i statskassa.

- Senest på Kartellkonferansen i forrige uke snakket KMD-statsråd Jan Tore Sanner om å fjerne tidstyvene. Dette bidrar ikke til det. Tvert i mot. Dette vil føre til merarbeid, ikke bare i staten, men også i det private næringslivet, som jo benytter den samme ordningen. Totalt sett vil dette svi mer for arbeidsgiver enn for arbeidstaker, mener hun og oppfordrer politikerne til å gjøre det samme med nyvinningen som de gjorde med plastposeavgiften, nemlig skrote den.

-Jeg er klar over at det argumenteres med at dette er en del av "et grønt skifte i politikken". Men dette er ingen god start i så henseende, mener hun.

Dette er kravene for å få dekket utgifter ved bruk av egen bil:

• Arbeidstaker er på tjenestereise eller annen reise i oppdrag for arbeidsgiver.

• Kilometergodtgjørelse følger satser fastsatt av Skattedirektoratet og bestemmelser i statens særavtaler for reiser innland.

• Reiser skal gjennomføres på den hurtigste og rimeligste måte, så langt dette er forenlig med utførelsen av oppdraget.

• Dersom egen bil benyttes, skal det innhentes forhåndssamtykke til dette (forhåndssamtykke kan gis for en eller flere reiser).