Under Korona-epidemien får pensjonerte helsearbeidere mulighet til å jobbe uten å få avkorting i pensjonen. Dette som et insentiv for å sikre at man har nok bemanning. LO Stat ba i midten av mars om at Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) skulle utvide dette tidsbegrensede unntaket fra slik at det også omfatter personer som tar stilling i samfunnskritiske virksomheter.   
Nå har de fått svar, og ASD slår fast at de foreløpig ikke ønsker å utvide ordningen. 
"Vi åpnet for å tilby pensjonert personell å arbeide i helsesektoren uten at pensjonen avkortes, fordi dette er den sektoren som åpenbart er mest utsatt for smitte, og som sånn sett er mest sårbar for personellmangel i den situasjonen vi er.   
Personer med offentlig tjenestepensjon, enten det er ordinær alderspensjon eller særalderspensjon kan jobbe på pensjonistvilkår. Dette utgjør et beløp på 215 kroner pr time, noe som igjen tilsvarer en årslønn på nær 400 000 kroner. Dette kommer jo da på toppen av full pensjon», sier departementet i sitt svarbrev

ASD avslutter sitt brev med å si at de med bistand fra de øvrige departementene overvåker situasjonen løpende, og vil vurdere spørsmålet om avkorting av pensjon på nytt om situasjonen skulle tilsi det. 
- Vi tar svaret fra departementet til etterretning. Vi er ikke enig i konklusjonene, fordi det finnes grupper med pensjonerte statstilsatte med bakgrunn og erfaring fra samfunnskritiske funksjoner som vil kunne bidra. Men samtidig aksepterer vi at departementet vurderer situasjonen slik de gjør, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.