- Underveis i prosessen rundt vikarbyrådirektivet har usikkerheten rundt virkningen av direktivet økt. Det har vært viktig å sikre en bred forankring i forbundene for vårt standpunkt. Det har vi nå fått, sier Roar Flåthen i en pressemelding.

 LO-sekretariatet avga 7.12.2010 et høringssvar om EUs vikarbyrådirektiv. I svaret stilte sekretariatet en rekke krav for å kunne anbefale en implementering av direktivet. Regjeringens tiltak, som ble lagt fram før jul, er et svar på kravene som LO stilte.

Samlet sett er LO fornøyd med store deler av regjeringens tiltakspakke. - Vi mener denne snarest må gjennomføres med de tillegg skissert i LOs høringssvar, fortsetter Flåthen.

 LO-lederen understreker at hvorvidt Norge skal implementere et EU-direktiv alltid vil være gjenstand for en avveining.

Reservasjonsretten er et reelt alternativ. Mange av LOs medlemsforbund har gjort vedtak om at Regjeringen må benytte reservasjonsretten, basert på usikkerhet om virkningene av å innføre vikarbyrådirektivet. Uten garantier for at någjeldende bestemmelser og de foreslåtte tiltak kan videreføres uhindret av EØS-reglene, kan heller ikke LO gi sin tilslutning til å implementere direktivet, sier Flåthen.

Tone Rønoldtangen avviser at LO Stat, slik det av noen har vært hevdet, har støttet innføringen av vikarbyrådirektivet helt til det siste.

- Dette beror på en feilslutning. LO Stat er ikke et forbund, men en sammenslutning av forbund i LO. Vi har ikke behandlet denne saken i våre valgte organer etter høringsuttalelsen som ble avgitt i 2010. Nå ser vi, som mange andre i LO at det er skapt usikkerhet om virkningene ved å implementere dette direktivet. Da kan vi heller ikke si ja, og stiller oss helt og fullt bak dagens høringsuttalelse, sier hun.

Å si nei til direktivet er en viktig del av kampen mot sosial dumping, mener Rønoldtangen.

Hvis regjeringen og Stortinget mot formodning går inn for at direktivet skal implementeres i norsk rett, mener LO det er viktig at direktivet implementeres under den forutsetning at vårt regime for inn- og utleie av arbeidskraft, og de tiltak som regjeringen foreslår for å sikre likebehandling, står seg.

Rønoldtangen trekker her fram behovet for en grundig gjennomgang av lovverket på området, med henblikk på å styrke dette.