I hovedtariffoppgjøret 2012 ble partene i staten enige om å nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe for å kartlegge omfanget av deltid i staten. Arbeidsgruppen skulle identifisere bruken av uønsket deltid og foreslå tiltak som kan redusere uønsket deltidsstilling.

Rapporten som nå foreligger viser at omfanget av deltid i det statlige tariffområdet er på om lag 16 % av alle ansatte.

Sammenliknbare tall for arbeidslivet samlet er på om lag 26 %. Andel deltidstilsatte kvinner i satten er 18 % og synkende. Dette skjer samtidig som andelen kvinnelige statstilsatte øker. Andelen deltidstilsatte menn er 7%, og har vært relativt stabil.

Ca 25 % av de deltidsansatte har en stillingsprosent på under 38 %. Videre er det en opphopning både på 50 % og 80 %. Det totale gjennomsnittet for deltidsstillinger er 54,2 %. 

Det er store forskjeller mellom virksomhetene. Kvinnedominerte Bufetat (jobber blant annet med det statlige barnevernet, familievernet og adopsjon), har for eksempel en deltidsandel på 27 prosent. I renhold er andelen på deltid 44 prosent.

Kombinasjonen kvinner og turnus betyr gjerne også deltid. Bufetat har altså mange deltidsansatte- mens bruken av deltid innenfor Politiet, Tollvesenet og Kriminalomsorgen (som er mannsdominerte virksomheter med mye turnus) er meget lav.

Hvor stor andel av deltidsarbeidet i det statlige tariffområdet som er uønsket, kan arbeidsgruppen ikke identifisere på grunnlag av det foreliggende datamaterialet. Det er likevel arbeidsgruppens vurdering at i det statlige tariffområdet kun i svært liten grad forekommer tilfeller av uønsket deltid. Denne vurderingen er basert på de tilbakemeldingene arbeidsgruppen fikk fra forbundene.

- I utgangspunktet er ikke dette veldig overraskende tall. Vi har visst at det er færre deltidsansatte i staten enn for eksempel i kommunesektoren. Men det betyr ikke at staten som arbeidsgiver kan lene seg tilbake. Det er fortsatt et problem at så mange jobber deltid, mener LO Stat-leder Tone Rønoldtangen.

Hun mener flere av funnene i rapporten er interessante.

- Hva er for eksempel årsaken til at det er så mye lettere for menn enn for kvinner å kombinere heltid og turnus? Det er et sentralt spørsmål etter min mening. For å finne det svaret må virksomhetene bli flinkere til å lære av hverandre, sier hun.

Arbeidsgruppa foreslår selv noen tiltak som vil bidra til å styrke fokuset på heltid. Disse går hovedsakelig på at arbeidsgivere lokalt må legge til rette for og stimulere til heltid, og at de må sørge for at den enkelte som arbeider deltid får god informasjon om konsekvensene av å arbeide deltid.

- Jeg tror dette først og fremst må løses partsamarbeid ute i virksomhetene. I LO Stat skal vi følge med, og samtidig vurdere om dette skal bringes inn som et tema i neste års hovedtariffoppgjør, konkluderer Rønoldtangen.