I dag 2. september startet meklingen for Fagforbundet, NTL og Creo.  Kravet om at pensjonsytelsene skal være lik for kvinner og menn, og vare livet ut er viktig. Siden kvinner i gjennomsnitt lever lenger enn menn vil de få en lavere livsvarig pensjon enn menn.

Arbeidstakerne krever hybridpensjon, en pensjonsløsning som gir bedre trygghet for de ansatte, og som gir livsvarige og like pensjoner. Dette er den samme ordningen de har i private barnehager. Ordningen er også svært lik den som gjelder i offentlig sektor, ny offentlig tjenestepensjon.

I lønnsoppgjøret 2015 ønsket Spekter å endre pensjonsordning på grunn av en akutt økonomisk situasjon ved flere kulturinstitusjoner. I 2016 inngikk vi derfor en midlertidig avtale om innskuddspensjon.

Avtalen innebar et felles mål for arbeidsgiverne og arbeidstakerne om at en varig pensjonsordning skal ha livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser. Dette var viktige prinsipper i den ytelsesordningen vi hadde tidligere. Vi inngikk den midlertidige pensjonsordningen ene og alene fordi arbeidsgiver lovte oss at dette skulle sikres i en varig ordning. Vi valgte å stole på arbeidsgiver. Så langt har ikke arbeidsgiverne vist vilje til å oppfylle avtalen.

- Vi har kommet arbeidsgiver i møte, og nå må arbeidsgiver på sin side innfri inngåtte avtaler. Hvis ikke det skjer blir vi nødt til å ta i bruk det sterkeste virkemiddelet vi har, nemlig streik, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Det fins en gylden middelvei som ivaretar både arbeidsgivers og arbeidstakers behov. Vi har tilbudt oss å være med på et spleiselag, samtidig som ansatte skal sikres en rettferdig og trygg pensjon. Løsningen heter hybridpensjon.

Meklingsfristen er midnatt 2. september.

Her kan det bli streik.

220 medlemmer tas ut i en eventuell streik, og følgende virksomheter blir berørt i første streikeuttak:

  • Den Nationale Scene (28)
  • Den Norske Opera & Ballett (54)
  • Det Norske Teatret (25)
  • Nathionaltheateret (2)
  • Rogaland Teater (19)
  • Bergen Filharmoniske Orkester (92)