- Dette har vært et svært tøft oppgjør, men vi kom i mål med et akseptabelt resultat for våre medlemmer, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat.

Rønoldtangen forteller at årets oppgjør handlet mye om å bevare likelydende hovedtariffavtaler for UNIO, LO Stat og YS, noe de fikk til.

Fordelingen av potten mellom sentrale og lokale forhandlinger var også et stridstema. Fra et utgangspunkt der staten egentlig ville ha alt ut lokalt, endte man med en fordeling på om lag 50/50.

 - Den lokale pottens andel er større enn vi ønsket oss på forhånd, men vi har kjempet hardt og lenge for at en så stor del som mulig skal fordeles sentralt. Våre tillitsvalgte i staten vil gjøre en god jobb for sine medlemmer i forhandlingene for å oppnå et rettferdig resultat lokalt, sier hun. 

Resultatet:

  • Det gis et generelt tillegg på 1,15 % med virkning fra 1. mai 2016. Dette opprettholder likelønnsprofilen fordi generelle tillegg sikrer at alle får lønnsøkning.
  • Det er gjort sentrale avsetninger på 0,1 % til fellesbestemmelser, som blant annet øker kompensasjon for de med beredskapsvakt. 
  • Så er det avsatt 1,5 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli.
  • Dette gir en total ramme på 2,4 prosent, noe som tilsvarer frontfagsramma.

Rønoldtangen utdyper om den partsammensatte arbeidsgruppen:

- Vi har akseptert et mandat for en arbeidsgruppe som skal se på lønnsforhandlingssystemet i staten. Et svært viktig prinsipp for arbeidsgruppen er at de sentrale parter forhandler om den økonomiske rammen og vurderer sentrale og lokale avsetninger. Det vil bli et krevende arbeid fordi vi har ulike meninger for hva vi ønsker fremover. Men det er viktig å understreke at det er et partsammensatt utvalg og vi forventer at regjeringen følger spillereglene og tar hensyn til alle parters synspunkter i dette arbeidet.

Hun påpeker at det for LO Stat var svært viktig å få med protokolltilførselen om at årets lønnsoppgjør innebærer betydelige endringer i statens lønns- og forhandlingssystem. Systemendringene reiser flere uavklarte spørsmål knyttet til tjenestetvistloven og hvilke fullmakter regjeringen forvalter på vegne av Stortinget. 

- Dette betyr at regjeringen velger å gå inn i noe de ikke aner konsekvensene av, sier LO Stat-lederen.

- I løpet av meklingen ble det også klart at pensjonsspørsmålet stilles i bero. Prosessen ble i realiteten stanset allerede 3. mai da regjeringen slo fast at de ikke ville forhandle på vanlig måte med arbeidstakerorganisasjonene om en endret tjenestepensjonsordning i offentlig sektor. Vi møtte den samme tilnærmingen også nå. Derfor blir det ingen endringer. Ansvaret for å få en prosess i gang ligger hos regjeringen. Da bør spillereglene i arbeidslivet følges, avslutter Rønoldtangen. 

Nå skal resultatet til uravstemning hos LO Stats medlemmer. 


For ytterligere kommentarer: 
Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat: 930 05 183
Stein Syrstad, informasjonssjef: 906 89 882

 

Protokollen:

 

 

Løsning i staten,
Last ned løpeseddel her (PDF, 126KB)