Det er avsatt 1,1 prosent av den totale lønnsmassen i staten til lokale forhandlinger på den enekelte virksomhet, men disse forhandlingene starter ikke før Rikslønnsnemda har sagt sitt. Og da skriver vi med stor sannsynlighet september.

Streiken i staten ble for LO Stat og YS sin del avsluttet 2. juni, etter å ha streiket i åtte dager. Medlemmene i Unio streiket videre i fem dager til. En del av løsningen for Unios del var en frivillig nemdbehandling i Rikslønnsnemnda. Nemda skal i realiteten fastsette Unio-medlemmenes tariffavtale for toårsperioden. Dette innebærer også tidspunkt for etterbetalingen i årets oppgjør.

Rikslønnsnemda er en fast voldgiftsnemnd som oppnevnes for tre år av gangen. Dersom partene i en tvist ønsker å la konflikten løses ved frivillig lønnsnemnd, kan de benytte Rikslønnsnemnda. I statlig sektor skal nemnda ha syv medlemmer. Fem medlemmer som oppnevnes av Kongen for tre år, mens to utpekes av partene i den konkrete tvisten, et medlem fra hver side.

Nemda ledes for tiden av Sorenskriver Stein Husby, personaldirektør Tone Foss Liverød representerer staten, mens LO Stat-leder Tone Rønoldtangen representerer  tjenestemannsinteressene. Årsaken til at LO Stat har denne rollen, er at de er den største organisasjonen i staten.