På grunn av kollisjon med Norsk Jernbaneforbunds landsmøte og en større internasjonal kongress for forbund i offentlig sektor, har LO Stat valgt å flytte representantskapet/kartellkonferansen fra uke 47, som har vært den faste uken, til uke 46. Kjøreplanen for representantskapet viser at det hele innledes med representantskapssaker 13. november, før kartellkonferansen kjøres 14. og 15. november. De siste sakene på representantskapet gjøres unna 16. november.

Programmet for selve Kartellkonferansen nærmer seg sluttføring. Og 10 måneder før valget er det ikke unaturlig at det blir mye norsk politikk på Pers hotell disse novemberdagene. Men også situasjonen i øverige nordiske land og i kriserammede Europa skal belyses.

Representantskapsmøtet kan beskrives som LO Stats landsmøte og avholdes hvert fjerde år i november samtidig med den tradisjonelle Kartellkonferansen. Representantskapet er LO Stats høyeste organ og består av representanter valgt av medlemsforbundene.

Representantskapet skal:

  • Uttale seg om regnskap med revisjonsberetninger og årsberetninger for perioden. Kontrollkomiteens beretning for perioden skal følge med regnskapene og årsberetningene.
  • Godkjenne årsmeldingene for perioden.
  • Vedta eventuelle vedtektsendringer. Benkeforslag om vedtektsendringer kan ikke tas opp til behandling, uten at det har sammenheng med forslag som er satt fram på vanlig måte.
  • Vedta LO Stats prinsipp- og handlingsprogram.
  • Behandle andre aktuelle saker som er ført opp på dagsorden.
  • Velge leder og nestleder, som begge skal være fastlønte i LO Stat.
  • Velge fastlønte tillitsvalgte ellers i LO Stats administrasjon og fastsette innbyrdes vararekkefølge for leder og nestleder i henholdsvis arbeidsutvalget, styret og representantskapet.
  • Velge distriktssekretærer.
  • Velge medlemmer med vararepresentanter til arbeidsutvalget.
  • Velge kontrollkomitè, som skal bestå av 3 representanter med vararepresentanter. Disse kan ikke samtidig være medlemmer av styret.