Vekterne i Norge har over mange år sakket akterut lønnsmessig fra en allerede lav lønn. Derfor hadde de grunn til å forvente et oppgjør i 2020 som bringer vekterlønnen nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.
 
I årets oppgjør krevde vekterne også en moderat økning i satsene for arbeid på natt og helg, økning av tillegget for fagarbeidere og bedrede arbeidsforhold for lærlinger. 
 
Alle disse kravene ble avvist av arbeidsgiversiden i forhandlinger og mekling.
 
Vekterne gjør en svært viktig jobb i samfunnet gjennom blant annet å sørge for trygghet, sikkerhet og redusere uønskede hendelser som ulykker og kriminalitet. I pandemien som har preget Norge i åtte måneder, har mange vektere gjort en stor innsats i første linje. 
 
LO Stats representantskap stiller seg helhjertet bak de streikende vekterne og krever at arbeidsgiversiden i NHO Service og Handel tar initiativ til å løse denne konflikten snarest.