Mellomoppgjøret starter med A-delen. Dette er bestemmelser som gjelder for samtlige virksomheter i Spekter.

Prioriterer kjøpekraft og utjevning

LO Stat krever et oppgjør hvor kjøpekraften sikres til alle. Til dem som tjener 388 013 kroner eller mindre, krever LO Stat i tillegg et generelt tillegg på 3413 kroner.

– Utjevningen mellom menns og kvinners lønnsnivå går for langsomt, særlig som følge av et fortsatt svært kjønnsdelt arbeidsliv, der kvinner og menn jobber i ulike næringer, yrker og stillinger og der kvinner jobber langt oftere deltid enn menn, sier Gran.

I tillegg til at lavlønnsproblemet i stor grad er et likelønnsspørsmål, er det klart at mange kvinnedominerte yrker gir lav uttelling for god kompetanse.

– Dette gjelder i både offentlig og privat sektor. Likelønnsprofilen på sentralt og lokalt avtalte tillegg må videreføres, poengterer Gran.

Godt lønnsoppgjør i fjor

Prisstigningen fra 2013 til 2014 ble på to prosent. Det er litt lavere enn lagt til grunn under fjorårets forhandlinger.
– Med en gjennomsnittlig lønnsvekst på rundt tre prosent, ble det reallønnsøkning for de brede grupper av arbeidstakere, forklarer Gran.

LO Stats krav holder seg innenfor rammene av frontfaget, det vil si 2,7 prosent. Gran poengterer at den økonomiske situasjonen i landet ikke innbyr til lønnsfest, og forventer at lederne også tar dette innover seg.

– Jeg forutsetter at den samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt skal være normgivende både for ledere og andre grupper av arbeidstakere i bedriftene. De økonomiske utsikter for de nærmeste årene framstår som svært usikre. En hovedoppgave for LO Stat er å medvirke til at det legges et grunnlag for langsiktig jobbvekst, samtidig som arbeidstakerne sikres en rimelig del av verdiskapningen og at lønn og annen inntekt fordeles rettferdig, sier Gran.

Krever pensjonsforhandlinger

I utgangspunktet forhandler partene kun om penger i et mellomoppgjør. I fjorårets hovedoppgjør ble det imidlertid åpnet for å forhandle om pensjon for ansatte i orkestre og teatre.

– Vi ønsker en felles pensjonsordning for denne sektoren. Derfor fremmer vi krav om å forhandle pensjon sentralt, og ikke ute på hver enkelt virksomhet, forklarer Eivind Gran.

10 områder i Spekter

Spekter er delt inn i 10 områder, og noen av dem har flere overenskomster. Slik er områdefordelingen:

1. Orkestre og teatre
2. Norges Bank
3. Avinor
4. Lovisenberg
5. Nettbuss AS
6. NRK
7. NSB
8. Posten
9. Øvrige virksomheter
10. Helseforetak

A-delsforhandlingene danner grunnlaget for B-delsforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet.
I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

Forhandlingene foregår i Spekters lokaler på Majorstua i Oslo. Adressen er Sørkedalsveien 6.
 

Spekter-oppgjøret kan følges på:

Nettside: lostat.no
Twitter: @LO_stat
Facebook: LO Stat
 

Kontaktpersoner:

Eivind Gran, forhandlingsleder i LO Stat: 957 88 723
Kristian Brustad, kommunikasjonsrådgiver: 466 61 639