Uttalelse fra LOs sekretariat 20. februar 2017

Regjeringen har i forbindelse med stortingsmelding  nr  18 (2016-2017), Bærekraftige byar og sterke distrikt, fremmet en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser, etter en avtale med Venstre i Stortinget. I fravær av nytilgang på jobber, vil man nå flytte rundt på de man har.

Statlige arbeidsplasser er viktige for sysselsetting og kompetanse. Det er derfor et fornuftig mål at de er spredt og kan komme hele landet til gode. Det er allerede en betydelig spredning og flere byer har en større andel statlige arbeidsplasser enn hovedstaden i forhold til sysselsettingen. 

Etter LOs syn bør en videre spredning av statlige arbeidsplasser i hovedsak skje gjennom nyetableringer og vekst i eksisterende institusjoner.  Det går utover brukerne når fagkompetanse og historisk kunnskap forsvinner ved flytting av eksisterende institusjoner.

Kostnadene ved utflyttinger har hittil også vist seg svært store. I planen omtales kostnader ved utflytting på opptil to millioner kroner per arbeidsplass. Det er høyst usikkert om dette kan forsvares når en også inkluderer de store belastningene for alle de berørte arbeidstakere og deres familier. Erfaringen er at svært få ansatte flytter med, men de vil alle selvsagt oppleve stor usikkerhet i selve prosessen.

Både for å sikre gode beslutninger, og for å sikre et godt arbeidsmiljø, er det nødvendig at prosessen ved lokaliseringsbeslutninger er godt forankret og at de ansatte og deres organisasjoner trekkes inn på en fullgod måte.

 

 

.