-LO mener gjeldende arbeidsmiljølov og avtaleverk inneholder stor grad av fleksibilitet som gir mulighet til å avtale nødvendige tilpasninger til hovedreglene, sier LO-leder Gerd Kristiansen. Regjeringens forslag vil bety en endring av styrkeforholdet i favør av arbeidsgiveren, og gi mindre fritid, mindre forutsigbarhet, større arbeidspress og mindre fleksibilitet for de ansatte.

-Regjeringens forslag svekker fagforeningenes rolle og ansvar. Det er et angrep på trepartssamarbeidet og "den norske modellen" og kan oppfattes som en ubegrunnet mistillitserklæring til fagbevegelsen, sier Kristiansen.

I høringsuttalelsen peker LO på at endringene jevnt over vil tjene virksomhetene i det uorganiserte arbeidsliv ved at de kan konkurrere på dårlige arbeidsvilkår. Store deler av det organiserte arbeidsliv er underlagt tariffavtaler i overenskomster som gir redusert effekt av lovforslaget.

LO er bekymret for virkningen av regjeringens forslag for den enkelte arbeidstaker og frykter at økt adgang til bruk av overtid, økte rammer for gjennomsnittsberegning av arbeidstid, lavere faktor for beredskapsvakt og en mer generell åpning for søn- og helgedagsarbeid, vil endre arbeidslivet i en negativ retning. De foreslåtte endringene vil klart svekke de verneformål loven er ment å ivareta.

Forslaget fører til svekket likestillings- og integreringspolitikk, og vitner om en lite familievennlig politikk. Økt omfang av søn- og helgedagsarbeid, lengre vakter og alternative arbeidsordninger kan være vanskelig å kombinere med familieliv. LO savner en grundig analyse av virkninger forslaget vil ha for likestilling

I høringsuttalelsen går LO også imot å fjerne reglene om kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie. Bestemmelsen ble innført som et tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft. Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger er også et viktig instrument for å motvirke sosial dumping og sikre likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår for innleide arbeidstakere.

For øvrig understreker LO at det i de fleste av LOs overenskomster er tatt inn bestemmelser om kollektiv søksmålsrett, slik at oppheving av lovparagrafen ikke vil få betydning for bedrifter bundet av disse overenskomstene.

LO mener at dagens regler om aldersgrenser i arbeidsmiljøloven skal opprettholdes. Bedriftsinterne aldersgrenser anser LO som hensiktsmessig å fastsette i tariffavtale med en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon.

Les hele høringsuttalelsen her: