I kravet krever LO Stat blant annet:

  • Et generelt tillegg på kr 8000 til alle.
  • Økonomiske tiltak som ivaretar grupper av ansatte som har sakket akterut lønnsmessig.
  • Økte satser på variable tillegg.
  • At alt som opptjenes av  variable tillegg skal inngå i pensjonsgrunnlaget til tjenestepensjonen. I dag er det et tak på kr 56.000 pr år.

Staten har krevd et nytt lønnssystem, hvor lokale sjefer skal få større innflytelse på fordelingen av pengene. LO stat er ikke uvillig til å gå inn i et parsammensatt arbeid som skal vurdere endringer i dagens lønnssystem. Men vi setter som krav for å delta i dette arbeidet at årets tariffoppgjør skal gjennomføres innen for de rammene som dagens hovedtariffavtale gir. Arbeidet med et endret system må skje etter at årets oppgjør er i havn.

Videre krever vi at forhandlingsretten må videreføres som i dag, og at tjenestetvistloven fortsatt må ligge til grunn.  Iverksetting av systemet er avhengig av konsensus mellom alle fem parter, og at prosessen skal ende opp i fire likelydende tariffavtaler, som i dag.

Se også: Kravene i sin helhet