Søknadene er imidlertid begrunnet både i underbemanning og ønsker fra de ansatte. Så langt det er mulig ønsker LO Stat å følge lokale tillitsvalgtes ønsker, forutsatt at lovens HMS-krav er oppfylt.

- Det er hovedgrunnen til at vi har gitt dispensasjon for 12 timer i helgene framholder LO Stat-lederen.

LO Stat har i to innslag i Dagsrevyen fått kritikk knyttet til dispensasjoner fra arbeidsmiljøloven (aml.) og hovedtariffavtalens arbeidstidsbestemmelser i norske fengsler. Det spesielle er at man tirsdag i forrige uke fikk kritikk for å være for streng, mens det onsdag ble hevdet at LO Stat, de andre hovedsammenslutningene og staten som arbeidsgiver er for liberal i sin praksis.

-Det oppleves som spesielt at vi i løpet av et døgn blir beskyldt for å være både prinsippryttere og slepphendte i dispensasjonspraksisen i kriminalomsorgen, innrømmer LO Stat-leder Tone Rønoldtangen.

Hun avfeier Venstre-leder Trine Schei Grandes påstand om at disse avtalene er inngått for å "verne regjeringen."

- Det er sprøyt. Derfor ligger det da også en rekke forutsetninger i avtalen. Blant annet at det bare skal jobbes hver tredje helg og at ordningen er frivilllig for den enkelte. Følges ikke dette opp ute på fengslene, er det et avtalebrudd, sier hun.

I staten er det slik at arbeidstidsordninger som går utover bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven/Hovedtariffavtalen blir avgjort med enighet mellom partene sentralt.

Fraviket om inntil 12 timer i helgene i kriminalomsorgen er gitt under følgende forutsetninger:

• Minimum to timer er avsatt til pauser og/eller mindre belastende arbeid i løpet av 12 timers vaktene.

• Ordinær turnus vil i hovedsak medføre helgevakter hver tredje helg for den enkelte tjenestemann.

• Gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid vil ikke overstige 35,5 klokketimer, jf HTA § 7 nr. 3.

• Det forutsettes at ordningen er frivilling for den enkelte arbeidstaker.

• Arbeidstakerne er over 18 år.

• Daglig arbeidsfri skal være minst 11 timer sammenhengende i løpet av 24 timer.

• Ukentlige sammenhengende arbeidsfri skal være minst 36 timer, jf. HTA § 14 nr. 1.

• Ukentlig samlet gjennomsnittlig arbeidstid må ikke overstige 48 timer.

• For bruk av overtid gjelder vilkårene i arbeidsmiljøloven § 10-6 (1). Arbeidstaker må i det enkelte tilfelle samtykke til overtidsarbeidet.

• Kompenserende hvile skal gis, der dette ikke er mulig, annet passende vern. Den kompenserende hvilen skal følge umiddelbart etter de arbeids-/hvileperioder den har som formål å kompensere for.

• Øvrige regler i arbeidstidskapittelet i aml. og bestemmelsene i HTA skal overholdes.