LO Stats medlemsforbund har i dag om lag 53.000 medlemmer i Spekter. I tillegg til store foretak som NSB, Posten, Avinor og NRK, omfattes også helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter av dette tariffoppgjøret.

De såkalte A-delsforhandlingene som starter i dag, skal gjennomføres raskt – og vil danne grunnlaget for de videre forhandlingene på hver enkelt overenskomst (B-del). I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

Det økonomiske kravet i A-delsforhandlingene er identisk med resultatet i frontfaget, noe som utgjør et lønnstillegg på 1463,- per år. Ytterligere forhandlinger om lønn føres for den enkelte overenskomst.

LO Stat har også lagt inn en rekke andre krav i disse innledende forhandlingene. Her er noen av dem:

Seniorpolitikk: For å legge forholdene til rette for at eldre arbeidstakere kan stå lengre i stilling, krever LO Stat at Spekters medlemsbedrifter skal avtale seniorpolitiske tiltak i A2/B-delene.

Likestilling: LO Stat krever en styrking av likestillingsarbeidet i Spekter-bedriftene. Det skal skje ved særskilte tiltak for å bedre kjønnsbalansen i arbeidstakergrupper der ett kjønn er overrepresentert.

Vern av arbeidstakere: Det skal iverksettes tiltak for bedre vern av arbeidstakere der hvor det er risiko for vold fra klienter eller kunder.

Ulovlig kabotasjekjøring: LO Stat krever at Spekter bidrar til ytterligere press på myndighetene for å kreve korrekt håndheving av reglementet knyttet til kabotasjekjøring (Transport av gods eller passasjerer som blir utført i Norge av utenlandske transportører).

For ytterligere kommentarer:
Eivind Gran, nestleder i LO Stat: 957 88 753
Stein Syrstad, informasjonssjef: 906 89 882